Piknik rodzinny

     Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący projekt systemowy „Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 12.07.2014 r. zorganizował piknik rodzinny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Monar w Wyszkowie. W pikniku wzięli udział uczestnicy i uczestniczki projektu systemowego „Szansa”, ich rodziny, członkowie grup samopomocowych działających w ramach Klubu Integracji Społecznej, społeczność Monaru.

     Uczestnicy pikniku spotkali się o godz. 10.00 na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Monar w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 65, gdzie zostali przywitani przez Burmistrza Wyszkowa p. Grzegorza Nowosielskiego, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie p. Agnieszkę Mróz, koordynatora projektu PO KL „Szansa” p. Katarzynę Kacpura oraz kierownik Monaru p. Jagodę Władoń. Po gorącym posiłku o godz. 11.00 obecni na pikniku mogli obejrzeć pokaz walk rycerskich w wykonaniu pacjentów Monaru. Następnie najmłodsi uczestniczyli w zabawach animacyjnych z wykorzystaniem chusty i tunelu oraz dmuchanego zamku. Opiekę nad nimi w tym czasie sprawowała p. Karolina Wojtysiak w roli klauna. Innymi atrakcjami była jazda na kucyku oraz trening pod czujnym okiem p. Romana Żebrowskiego. Bardziej cierpliwe dzieci miały możliwość nauki żonglowania. W tym czasie rodzice oglądali psychodramę pt. „Historia mojego życia” przygotowaną przez mieszkańców Monaru. Przedstawienie wywołało u nich wiele emocji i zwróciło ich uwagę na ważne elementy rodzicielstwa. Ok. godz. 13.00 do uczestników i uczestniczek pikniku dołączyły irlandzkie wolontariuszki z chrześcijańskiej organizacji Habitat. Bariera językowa nie stanowiła przeszkody we wspólnej zabawie. Ogromną atrakcją zarówno dla dzieci jak i dorosłych okazała się wata cukrowa. Rodzice przyznali, że nie jedli jej od czasów dzieciństwa a irlandzkie wolontariuszki jadły ją pierwszy raz w życiu. Na zakończenie pikniku p. Jagoda Władoń wręczyła najmłodszym upominki oraz ekologiczne gry planszowe. Mimo zmęczenia i deszczowej pogody wszyscy zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnej imprezie tego typu.

Kliknij aby zobaczyć galerię zdjęć z pikniku.

 

Podziękowania za wsparcie udzielone na realizację Programu Stypendialnego “Talenty Wyszkowa”.

Najpiękniej jak można dziękujemy za
Państwa niekończącą się pomoc, dzięki
której młodzi, zdolni i ambitni
wyszkowianie mają równe szanse w
dostępie do edukacji i kultury.
Państwa życzliwa i pełna humanizmu
postawa sprawiła, że otwierają się
przed nimi możliwości, z których być
może nigdy nie mogliby skorzystać.
Wierzymy, że dobro ofiarowane
drugiemu człowiekowi powróci do Państwa
z podwójną mocą…

 

 • "Społem" w Wyszkowie ul. G. J. Sowińskiego 61
 • Ardagh Glass w Wyszkowie ul. Zakolejowa 23
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wyszkowie ul. Przemysłowa 2
 • Wiesław Grzybowski Handel Artykułami Przemysłowymi w Wyszkowie ul. Dworcowa 5
 • Julita Choba – Radziewicz Sklep "Geppa" Galeria Wyszków
 • "POMELAC" Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Kasztanowa
 • Stanisław Świadkowski Zakład Jubilerski "Asik" w Wyszkowie ul. Pułtuska 8
 • Andrzej Gębicki MAARTEN – Sklep Papierniczy w Wyszkowie ul. Prosta 7 A
 • Kaufland w Wyszkowie ul. Centralna 2
 • Jeronimo Martins Dystrybucja w Wyszkowie ul. Leśna 33
 • Adam Ciach Foto – Presto w Wyszkowie ul. Wąska 14
 • Jerzy Księżak PPHU Mleks Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Komunalna 2
 • Bożena Końska Centrum Ogrodnicze "Kamyk" w Wyszkowie Rybienko Nowe ul. Serocka 40
 • Joanna i Andrzej Wrzesińscy "Exprime" Hurtownia Artykułów Spożywczych w Wyszkowie ul. Serocka 38
 • Danuta Szatkowska Restauracja "Gościniec pod Jesionem" w Wyszkowie ul. Białostocka 14

Komunikat KRUS

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym – warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:

zasiłku dla opiekuna,
specjalnego zasiłku opiekuńczego,
świadczenia pielęgnacyjnego,
od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:

w przypadku rolników – o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
w przypadku małżonków rolników lub domowników – o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
Powyższe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, małżonek rolnika lub domownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie to może dotyczyć też okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

Jednocześnie Kasa informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest prowadzenie działalności rolniczej / wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym.

Złożenie zatem przez rolnika, jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnianie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Kasa podkreśla, iż niespełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.

Wyłączenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym może oznaczać również konieczność zwrotu przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne ubiegałby się rolnik, jedyny właściciel gospodarstwa, zaprzestanie prowadzenia przez taką osobę działalności rolniczej oznaczałoby również ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego dla domowników  pracujących w jego gospodarstwie rolnym.

Konsekwencją ustania ubezpieczenia społecznego rolników i objęcia ubezpieczeniem w ZUS z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku osób urodzonych po 1948 r., może być nieuzbieranie przez takie osoby okresu 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, niezbędnego dla ustalenia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników.

Podstawa prawna:

1.art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567),
2.art. 17b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.),
3.art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.).
Data dodania:
02.07.2014


Autor: Biuro Ubezpieczeń Centrali KRUS

Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego SZANSA – uwaga zmiany

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów  dla uczestników projektu systemowego SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (PDF 1,5 MB)

SIWZ  (PDF 12MB)

Załączniki do SIWZ (DOCX 0,1 MB)

 

Zmiany z dnia 01.07.2014r.

Modyfikacja SIWZ 1

Modyfikacja SIWZ 2

Ogłoszenie o zmianie zamówienia 1

Ogłoszenie o zmianie zamówienia 2

Odpowiedzi na pytania

Zmiany z dnia 03.07.2014r.

Modyfikacja SIWZ 3

Podziękowania

logo3kolorOśrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Świetlica Środowiskowa w Skuszewie  składają  serdeczne podziękowania instytucjom, organizacjom, oraz osobom prywatnym zaangażowanym w organizację pikniku ,,Aktywna Rodzina”,  który odbył  się w dniu 31maja 2014 r. w Skuszewie.

 

Partnerzy :

 • Hufiec ZHP Rój Promienistych im. T. Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie
 • Sołectwo i Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew
 • Zespół Szkół ,,Rybienko Leśne” Szkoła Filialna w Skuszewie

 

Wolontariusze:

 • Anna Kowalewska
 • Patrycja Borkowska
 • Bożena Kaput
 • i inne osoby zaangażowane w organozację pikniku.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie

Agnieszka Mróz

 

Piknik integracyjny „Aktywna Rodzina”

W dniu 31 maja 2014r. w Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie odbył się piknik integracyjny „Aktywna Rodzina”, w którym uczestniczyło ponad 90 osób. Tematyka wydarzenia nawiązywała do Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Piknik skierowany był do mieszkańców Skuszewa: dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie – ich rodzin oraz seniorów. Trwał od godziny 10.00 do 14.00.

Wydarzenie miało na celu integrację społeczności lokalnej Skuszewa, a także integrację rodzin, pogłębianie relacji rodzinnych, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań, uczenie się pracy zespołowej, edukację. Wydarzenie  składało się z dwóch etapów: o godzinie 10.30 uczestnicy podzieleni na dwie grupy wyruszyli do pobliskich lasów Skuszewa na podchody rodzinne zorganizowane przez ZHP Rój Promienistych im. T. Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie. Po powrocie z podchodów ok. godziny 11.30  rozpoczął się drugi etap wydarzenia  – piknik rodzinny na terenie Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie.

Zgodnie z tradycją wcześniejszych wydarzeń oficjalne rozpoczęcie pikniku poprzedziła „iskierka integracji”, którą przekazał uczestnikom sołtys Skuszewa Pan Wojciech Rojek. Podczas pikniku miało miejsce wiele atrakcji, miedzy innymi występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skuszewie, malowanie twarzy, zabawy rysunkowe dla dzieci, zajęcia z chustą animacyjną, konkurs profilaktyczny „Mniej komputera – więcej aktywności fizycznej”, gry i zabawy dla dzieci, pokaz i wspólna nauka układów tanecznych, poczęstunek. Oprawę muzyczną zorganizował sołtys Skuszewa Pan Wojciech Rojek. Podczas pikniku miał również miejsce występ seniorek ze Skuszewa p.n. „Na Skuszewską Nutkę”. Był to ich wokalny debiut  i jest nadzieja, że przy wsparciu wychowawcy Świetlicy zaowocuje to powstaniem w przyszłości zespołu śpiewaczego. Spośród gości zaproszonych, w wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Wyszkowa Pan Grzegorz Nowosielski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie Pani Elżbieta Piórkowska. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie i Świetlica Środowiskowa w Skuszewie. Partnerzy, którzy włączyli się w realizację wydarzenia to:

 • Sołectwo Skuszew i Wspólnota Gruntowa Wsi Skuszew,
 • Hufiec ZHP Rój Promienistych im. T. Zawadzkiego Zośki  w Wyszkowie,
 • Zespół Szkół „Rybienko Leśne” Szkoła Filialna w Skuszewie.

W organizację wydarzenia włączyli się również aktywnie mieszkańcy Skuszewa. Domowe wypieki ciast, pomoc w obsłudze wydarzenia, bezpłatne użyczenie namiotów i inne działania stają się już tradycją wolontarystyczną tej społeczności lokalnej, na którą zawsze można liczyć. Uczestnikom pikniku towarzyszyła słoneczna pogoda i miłe nastroje. Jest szansa, że piknik „Aktywna Rodzina” stanie się wydarzeniem cyklicznym miejscowości Skuszew.

Zobacz galerię zdjęć z pikniku integracyjnego "Aktywna Rodzina".

Rozeznanie cenowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przeprowadza rozeznanie cenowe rynku w związku z realizacją projektu systemowego "Szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej brutto do dnia 6 czerwca 2014 roku, za przeprowadzenie kursów wskazanych w załączonym pliku.

Rozeznanie cenowe (PDF, 5.2 Mb)

Święto Leszczyny

Zielony plakat z owocami leszczyny zapraszający na imprezę Święto Leszczyny

Zaproszenie na "Święto Leszczyny", które odbędzie się w niedzielę, 8 czerwca na terenie wokół Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym. W programie występy zespołów śpiewaczych "Wyszkowiacy" i "Nadbużanie", pokaz sprzętu OSP Gulczewo, pokaz sztuk walki, dmuchane zabawki oraz gry i zabawy z nagrodami. Do tańca zagra zespół GRAND.

 

APEL „SZKOLNY UPOMINEK”

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. C.Norwida  we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do uczestnictwa w akcji charytatywnej pod nazwą „Szkolny upominek”.

       Akcja adresowana jest do wszystkich mieszkańców Wyszkowa i okolic. Do tych najmłodszych – przedszkolaków, tych trochę starszych – uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich,  do ich rodziców i dziadków oraz do wszystkich , którzy chcieliby pomóc potrzebującym wsparcia  dzieciom z naszego lokalnego środowiska. Zachęcamy do włączenia się w akcję również wyszkowskie zakłady pracy, nauczycieli i  wychowawców klas.
        Intencją naszego projektu jest  zbiórka jak największej ilości materiałów papierniczych i artykułów szkolnych np.: zeszytów, długopisów, farb, kredek, bloków, ołówków itp., które mogą przydać się dzieciom w szkole.

Zbiórka darów prowadzona będzie w Bibliotece Miejskiej w Dziale dla Dzieci i Młodzieży, codziennie od 05.05.2014r. do 24.07.2014r.,
w godz. 10.00 – 18.00 (w soboty do godz.16.00).
           Akcję zakończymy w wakacje, podczas zajęć organizowanych przez Bibliotekę  dla  dzieci pozostających w mieście. Wtedy też  przekażemy  wszystkie  dary do Ośrodka Pomocy Społecznej – instytucji znającej najlepiej potrzeby naszego środowiska, która następnie odpowiednio je rozdysponuje.

Liczymy na zaangażowanie i serce  wyszkowskiej społeczności.

Plakat zachęcający do udziału w akcji. Na niebieskim tle wiele kolorowych ołówków.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że dzień 2 maja 2014 r.  jest dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS i Domu Dziennego Pobytu ,,Senior”. W tym dniu w/w placówki będą nieczynne