Zapytanie ofertowe – Oferty pracy w projekcie SZANSA

Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Przedmiot zamówienia: doradca prawny, doradca zawodowy, opiekun/opiekunka do dzieci uczestników/uczestniczek w projekcie „SZANSA” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać  osobiście do dnia 12.01 2015  do godz. 12.00 w Sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Otwarcie ofert nastąpi 12.01.2015 r.  o godz. 12:10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Osoba do kontaktów: Katarzyna Kacpura – Koordynator Projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel.: 029 742 40 97, 507 763 312
Tel./faks: 029 742 49 02

Szczegóły w plikach do pobrania:

Doradca prawny w projekcie (Plik PDF, 320 KB)

Doradca zawodowy w projekcie Szansa (Plik PDF, 320 KB)

Opiekun opiekunka w projekcie Szansa (Plik PDF, 320 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wyszków, dnia 23.12.2014

OPS.ZP.341.US.1.22.2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.) na wykonanie zadania p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  informuję, że  w przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa  ze  Stowarzyszeniem WAŻNA RÓŻA, Deskurów 40, 07-201 Wyszków.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie
Agnieszka Mróz

Szczegóły w pliku do pobrania.

Informacja o udzieleniu zamówienia (plik, PDF 593 KB)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w projekcie systemowym “SZANSA”

„Świadczenie usług obejmujących: pełnienie funkcji asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne oraz przeprowadzenie treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych dla uczestników projektu SZANSA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z dnia 15.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik PDF, 280 KB)

SIWZ (plik PDF, 908 KB)

SIWZ (plik DOC, 304 KB)

Szczegóły w plikach do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wzór umowy asystent

Wzór umowy warsztaty, konsultacje

SIWZ – dokument Word

Data wprowadzenia 02.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

Data wprowadzenia 05.01.2015r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wprowadzenia 09.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia 2014r., składamy moc najserdeczniejszych i najgorętszych życzeń wszystkim Wolontariuszom.
Szczególne życzenia przekazujemy tym, którzy swoim wolnym czasem, umiejętnościami, energią, uśmiechem i dobrym sercem bezinteresownie dzielą się z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy.
Z okazji Waszego Święta serdecznie dziękujemy za bezinteresowną działalność i gotowość niesienia pomocy. Życzymy, aby wolontariat stał się źródłem wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech potrzebujących, niech motywuje Was do dalszego działania.Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi opiekuńcze

Wyszków, dnia 03.12.2014
OPS.ZP.341.US.1.18.2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Stowarzyszenie WAŻNA RÓŻA, Deskurów 40, 07-201 Wyszków z zaoferowaną ceną brutto 610.560,00zł za całość wykonywanych usług opiekuńczych, w tym ceny jednostkowe brutto:

cena za jedną godzinę usługi gospodarczej 9,20 zł
cena za jedną godzinę usługi pielęgnacyjnej 9,40 zł

Czytaj dalej - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi opiekuńcze

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Świetlica Środowiskowa w Skuszewie w dniach 4,5,8 i 10 grudnia 2014 r. będzie zamknięta.

Wychowawca świetlicy

Barbara Kalisz

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – usługa niepriorytetowa.

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik PDF, 619 kB)
SIWZ (plik PDF, 1.32 MB)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik DOCX, 24 kB)

Rozeznanie cenowe celem oszacowania wartości zamówienia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przeprowadza rozeznanie cenowe rynku celem oszacowania wartości zamówienia w następującym przedmiocie:

  • asystent rodziny
  • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem
  • przeprowadzenie terapii rodzinnej
  • przeprowadzenie treningu/warsztatu autoprezentacji i sztuki rozmowy
  • przeprowadzenie treningu/warsztatu asertywności z elementami radykalnego wybaczania
  • przeprowadzenie warsztatu “Szkoła dla rodziców”

Kliknij aby zobaczyć materiały do pobrania:

Rozeznanie asystent rodziny (PDF, 386 kB)

Rozeznanie terapia rodzinna konsultacje psychologiczne (PDF, 233 kB)

Rozeznanie warsztaty treningi umiejętności społecznych (PDF, 329 kB)

“Bliżej – pełna łączność” – warsztaty dla ojców z powiatu wyszkowskiego już wkrótce w Wyszkowie!

Inicjatywa Tato.Net oraz Wyszkowski Klub Ojców zapraszają ojców z powiatu wyszkowskiego na warsztaty “Bliżej – pełna łączność”, czyli na ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.
Warsztat „Bliżej” ma na celu przekazanie metod pogłębiania relacji ojciec – dziecko. Zajęcia opierają się na czterech filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza się: zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka i opiekuńczość.

Rekrutacja do projektu systemowego „Szansa”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że rozpoczął nabór beneficjentów do projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby muszą spełniać łącznie trzy warunki: korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej oraz są zatrudnione lub niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.poz.182 z późn. zm.). Okres realizacji projektu styczeń – czerwiec 2015r. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z terenowymi pracownikami socjalnymi oraz pracownikami projektu: panią Katarzyną Kacpura koordynatorem projektu oraz panią Elżbietą Ołów-Bloch pracownikiem socjalnym (pok. nr 4) w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

„Talenty Wyszkowa” stypendia zostały przyznane.

Dnia 30 października 2014 r. w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Wyszkowie odbyło się uroczyste wręczenie czeków stypendialnych w ramach programu „Talenty Wyszkowa”, realizującemu wsparcie finansowe dla najzdolniejszej młodzieży z Wyszkowa.

Program realizowany jest przez Stowarzyszenie “PROMENADA” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie przy wsparciu finansowym fundacji im. Stefana Batorego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem video z serwisu informacyjnego www.infowyszkow.pl.

 

Pieszy Rajd Rodziny pn. “NADBUŻAŃSKIE BABIE LATO”

Ośrodek Pomocy Społecznej  w związku z realizacją projektu systemowego “Szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 13 września 2014 r. organizuje Pieszy Rajd Rodziny pn. “NADBUŻAŃSKIE BABIE LATO”.

Uczestnicy spotykają się o godz. 10.00 na placu zabaw w Latoszku. Następnie wyruszą  ulicami Latoszka, Rybienka Leśnego oraz  ścieżkami leśnymi do Ośrodka Edukacji Ekologicznej VIRGA w Drogoszewie. Na miejscu czeka na nich wiele atrakcji m.in. zwiedzanie wiejskiej zagrody, ognisko i pieczenie ziemniaków, zajęcia plastyczne oraz    pogadanka ekologiczna z udziałem żywej sowy Płomykówki pt. „Poznajemy sowy”.

Zakończenie imprezy planowane jest ok. godz. 15