Nowa forma aktywności w DDP „SENIOR”.

para w tancu

Dom Dziennego Pobytu „SENIOR” przy OPS w Wyszkowie
zaprasza Seniorów z Gminy Wyszków
do nowej formy aktywności.
Osoby w wieku 60+ lubiące taniec
i mające chęć doskonalić sztukę tańca
prosimy o kontakt pod nr tel. 29 742 59 21
lub osobiście w DDP „SENIOR”
Wyszków ul. 3 Maja 18 w godz. 9:00 – 16:00.
ZAPRASZAMY
 

„Nadbużanie” w Kamieńczyku

Zespół „Nadbużanie” działający w Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie umilił przedpołudnie pensjonariuszom z Ośrodka Opiekuńczo -Leczniczego w Kamieńczyku. Wyszkowscy seniorzy dali godzinny koncert przed publicznością Domu Seniora „Leśna Góra” po czym wszyscy uczestnicy udali się na słodki poczęstunek. Zarówno wyszkowianie jak i osoby mieszkające w placówce byli mocno podekscytowani wydarzeniem, gdyż spotykali wielu swoich znajomych. Przy wspólnej herbacie nie zabrakło wymiany doświadczeń i wzruszeń oraz wspólnie śpiewanej piosenki biesiadnej.

“Aktywni do setki”

W dniu 29 września w placówce OPS – Dom Dziennego Pobytu "Senior" w Wyszkowie odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Wolontariusza Seniora w ramach projektu "Aktywni do setki". Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie a finansowany ze środków „Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”.

Liderem ze strony wyszkowskiego DDP – OPS został P. Edward Piasecki, który na pierwszym spotkaniu klubu przybliżył uczestnikom  idee wolontariatu. O dobrych praktykach wolontariackich realizowanych przy udziale OPS–u na rzecz społeczności lokalnej opowiedziała Pani Agnieszka Mróz Dyrektor OPS, która przez wiele lat koordynowała działania wolontariuszy w ramach programu.

Świeżo upieczeni wolontariusze rozmawiali o problemach osób starszych, jak również omawiali propozycje działań, jakich mogliby się podjąć na rzecz innych.    

Seniorzy sprzątają świat

       Jak co roku Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Wyszkowie brali udział w akcji Sprzątania Świata, która odbyła się w dniu 18.09.2015 r. Liczna reprezentacja Seniorów i pracowników DDP podzieliła się na dwie grupy i przeszła ulicami wzdłuż obu stron torów kolejowych (ul. Zakolejową i ul. Okrzei).

       Po akcji p. kierownik DDP zaprosiła sprzątających na ciepłą herbatę i słodki poczęstunek, aby chociaż w ten sposób zrekompensować wysiłek włożony w ten jakże szczytny cel, jakim jest sprzątanie naszego miasta.

       Podziwiać należy zapał i chęć pracy społecznej osób w podeszłym wieku, często mających problemy zdrowotne. Miejmy nadzieję, że w latach następnych zebranych śmieci będzie coraz mniej.

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie 
poszukuje konsultanta z zakresu doradztwa zawodowego

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 16

07-200 Wyszków


Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna

Termin realizacji:  01.10.2015-30.11.2015

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Przeprowadzenie grupowych konsultacji z zakresu poradnictwa zawodowego dla 5 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w tym: prowadzenie poradnictwa zawodowego, diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników, wyznaczenie indywidualnych planów działania, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, nauka poszukiwania ofert pracy przez internet i prasę, sporządzenie opinii o uczestnikach, ankiety pre i post test oraz sporządzenie raportu ewaluacyjnego. Konsultacje będą się odbywały w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, w wymiarze: 2 godziny dziennie raz w tygodniu, przez okres dwóch miesięcy. Preferowane godziny: 8.15 – 10.15 (preferowane godziny mogą ulec zmianie). Razem: 16 godzin

Wymagania niezbędne: 

 1. Wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego
 2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa
 2. List motywacyjny
 3. CV

Ofertę oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, w terminie do dnia 24.09.2015 r. do godz. 12.00.

Kliknij aby pobrać ogłoszenie (plik PDF, 128 KB)

Ankieta ewaluacyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w związku z ewaluacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego ankiety ewaluacyjnej:

https://ankieta-pcpr-wyszkow.ankietka.pl/.

Poniżej znjaduje się plik Word przeznaczony dla osób, które z jakichś powodów nie będą mogły wypełnić ankiety w Internecie. Wypełnioną wersję papierową proszę zeskanować i wysłać na adres: a.platek@eu-consult.pl. W przypadku braku możliwości zeskanowania, wypełnioną ankietę w wersji papierowej proszę dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (ul. I Armii Wojska Polskiego 82A). 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Prosimy o wypełnianie ankiet do 30.09.2015 roku.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Aktywni do setki

Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu „SENIOR” w Wyszkowie bierze udział w projekcie „Aktywni do setki”, który  dofinansowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej  Osób Starszych  na lata 2014-2020.

Kryterium dochodowe i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego od 01.11.2015r. do 31.10.2016r.

 1. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  674,00
 2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  764,00
 3. Wysokość  świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016r.:

Zasiłek rodzinny:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • 1.000,00 zł jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
 • 400,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • 185,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci
 • 90,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • 80,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia
 • 100,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia
 • 100,00 zł jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • 63,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • 105,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 1.000,00 zł /kryterium dochodowe wynosi 1.922,00 zł na osobę w rodzinie/

 • Zasiłek pielęgnacyjny – 153,00
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00
 • Zasiłek dla opiekuna – 520,00

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje osoby na stanowisko psychologa.

​Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków.

Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna

Termin realizacji: 15.09.2015-15.11.2015

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych oraz grupowe poradnictwo psychologiczne dla 5 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
  Warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne będą się odbywały w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, w wymiarze: 2 godziny dziennie, dwa razy w tygodniu, przez okres dwóch miesięcy. Preferowane godziny: 8.15 – 10.15. Razem: 32 godziny
 2. Sporządzenie opinii psychologicznej o uczestnikach
 3. Sporządzenie ankiety ewaluacyjnej pre – test i post – test

 

Wymagania niezbędne:

Ukończone studia wyższe na kierunku: Psychologia
Ukończone kursy z zakresu treningu/coachingu. Preferowane  kursy z obszaru aktywizacji zawodowej
Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa z osobami wykluczonymi społecznie bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym.


Wymagane dokumenty:

Oferta cenowa
List motywacyjny
CV

Ofertę oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, w terminie do dnia 11.09.2015 r. do godz. 12.00.

Pobierz ogłoszenie w formie dokumentu (plik PDF 26 KB)

Przypomnienie o zaświadczeniu ze szkoły

 

Do dnia 10 września 2015 r. należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o podjęciu lub kontynuacji nauki w szkole w nowym roku szkolnym 2015/2016:

 • dzieci rozpoczynających  naukę w klasie „O”   /roczne przygotowanie przedszkolne/
 • dzieci rozpoczynających naukę lub nadal uczących się w szkole ponadgimnazjalnej /technikum, liceum, szkoła zawodowa itp./

Obowiązuje wrześniowa data zaświadczenia
Na podstawie dostarczonego dokumentu będą mogły być wypłacane:

 • zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia i kontynuują naukę w szkole
 • jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016
 • dodatek z tytułu dojazdów do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Niedostarczenie zaświadczenia lub oświadczenia w wyznaczonym terminie spowoduje wygaśnięcie prawa do zasiłku rodzinnego lub dodatków do zasiłku rodzinnego i wstrzymanie wypłaty świadczeń za wrzesień i październik 2015r.

Informacja o rozpoczęciu nowego okresu zasiłkowego 2015/2016

Od dnia 1 września 2015 roku w godz.   8:15 – 15:00    /oprócz środy/
Ośrodek Pomocy Społecznej Dział  Świadczeń Rodzinnych  w Wyszkowie   rozpoczyna  wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa  do   ZASIŁKU RODZINNEGO na nowy okres zasiłkowy  trwający od  1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • do dnia 30 września – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do  dnia 30 listopada
 • od dnia 1 października do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do  dnia  31 grudnia

Piknik integracyjny „Aktywna Rodzina”

Piknik integracyjny  „Aktywna Rodzina” odbył się w dniu 8 sierpnia 2015r. w Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie. Uczestniczyło w nim  120 osób.
Piknik skierowany był do mieszkańców Skuszewa, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „ Słoneczna „ w Wyszkowie i ich rodzin.

        Wydarzenie miało na celu integrację dzieci ze świetlic, integrację rodzin, pogłębianie więzi i relacji rodzinnych i sąsiedzkich, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia, rozwój zainteresowań sportem, tańcem, uczenie się pracy zespołowej.
Piknik został zainicjowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, jest  to już wydarzenie cykliczne. Organizatorem pikniku był: Burmistrz Wyszkowa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Świetlica Środowiskowa w Skuszewie, Sołectwo Skuszew.

        Po części oficjalnej w której głos zabrali: Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Pan Wojciech Rojek sołtys i radny Skuszewa, Pani Barbara Kalisz wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie. Kilka  słów do zebranych skierował również  proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńczyku ks. Kazimierz Klepacki. Obecny na pikniku był również radny Rady Miejskiej Pan Jan Hryniewicz przynosząc ze sobą obok uśmiechu słodkie batoniki dla dzieci.
Po części oficjalnej  nastąpiło integracyjne powitanie się wszystkich uczestników przez przybicie piątki  lub „ żółwika” z osobami stojącymi obok.

       Podczas pikniku było wiele atrakcji. Uczestników powitał śpiewem zespół  „Skuszewianki”, który prezentował swoje piosenki również w dalszej części wydarzenia.   Przyszedł czas na naukę zumby, którą poprowadziła Pani Joanna Zglec z Klubu Fitness „Power Fit” z Wyszkowa. Mimo upalnej pogody nie zabrakło chętnych do nauki tańca. Przy gorących rytmach  bawiły się dzieci a także dorośli.

       Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs o tematyce sportowej, przygotowany przez lokalnych przedstawicieli drużyny MKS Bug Wyszków, który  poprowadził Prezes Klubu Pan Dariusz Andrzejewski. W konkursie uczestniczyły  zarówno dzieci jak i  rodzice. Konkurs przybliżył wiedzę dotyczącą tematyki piłki nożnej i drużyny MKS Bug Wyszków. Po części teoretycznej konkursu przeszedł czas na sprawdzenie umiejętności praktycznych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w pokazowym treningu piłkarskim, który cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko u chłopców  ale również i dziewcząt. Być może wśród uczestników rozgrywek będą przyszli piłkarze MKS Bug Wyszków. Nagrodami za udział w konkursie były gadżety sportowe z logo klubu: czapki, szaliki, koszulki i medale ufundowane przez prezesa MKS Bug Wyszków Pana Dariusza Andrzejewskiego.

       W trakcie pikniku odbywały się warsztaty plastyczne zorganizowane i przeprowadzone przez Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczna” w Wyszkowie  Panią Jadwigę Kamieniecką oraz wychowawców świetlicy Panią Joannę Kaszubską i Agnieszkę Nowak. Celem warsztatów była integracja rodzin: dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały pracę plastyczną na temat wspólnego spędzania wakacji. Panie ze Świetlicy zorganizowały również teleturniej rodzinny „Czy znam swoją rodzinę”. Dzieci i ich opiekunowie mieli szansę sprawdzić wiedzę na temat swojej rodziny: np. swoich ulubionych potraw, kolorów itp. Nagrody w konkursach ufundowała  Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczna” Pani Jadwiga Kamieniecka.

       W programie pikniku nie zabrakło również wyszkowskich streetworkerów:  Pani Katarzyna Dynek i Pan Piotr Trześniewski – Tryc przeprowadzili konkurs profilaktyczny „Zdrowy Dzień”. Rodziny miały okazję do zaplanowania swojego zdrowego dnia. Każda rodzina biorąca udział w konkursie otrzymała nagrodę ufundowaną przez prowadzących. Animatorzy  propagowali również zdrowy tryb życia, zachęcali do aktywności fizycznej.

       W trakcie trwania pikniku najmłodsi uczestnicy mieli możliwość do pomalowania „buziek”, wzięcia udziału w zajęciach rysunkowych, mieli okazję nauczyć się puszczania dużych baniek mydlanych. Była też okazja do zespołowej gry w „piłkarzyki”, gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, tenisa ziemnego.

       Mimo upalnej pogody do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu nie zabrakło chętnych. Teren świetlicy środowiskowej wypełniony był po brzegi, a zraszasz wody udostępniony przez Sołtysa Pana Wojciecha Rojka cieszył się ogromną  popularnością. Wszystkich przybyłych gości od słońca chronił namiot, w którym można było odpocząć, skorzystać z napojów i poczęstunku zapewnionego przez sponsorów.

Kliknij aby zobaczyć galerię zdjęć z imprezy Piknik Integracyjny Aktywna Rodzina.

Podziękowania piknik „Aktywna Rodzina” Skuszew 2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Świetlica Środowiskowa
w Skuszewie składają serdeczne podziękowania partnerom, sponsorom, osobom prywatnym zaangażowanym w organizację pikniku „Aktywna Rodzina”, który odbył się  w dniu 8 sierpnia 2015r. w Skuszewie.

Organizatorzy pikniku:

 • Burmistrz Wyszkowa
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
 • Świetlica Środowiskowa w Skuszewie
 • Sołectwo Skuszew


Partnerzy zaangażowani w realizację pikniku:

 • Klub Sportowy Bug Wyszków Pan Dariusz Andrzejewski
 • Świetlica Socjoterapeutyczna w „ Słoneczna” w Wyszkowie
 • Pani Joanna Zglec KLUB Fitness Power Fit Wyszków ul. Pułtuska 58B
 • Stowarzyszenie „ Promenada”


Sponsorzy pikniku:

 • Mateusz Kopiejewski „ Oskroba” Wyszków ul. Wąska 15
 • Pizzeria Pepperoni Kultowe Zapiekanki Wyszków ul. Pułtuska 3
 • Pan Krzysztof i Wojciech Rasińscy Piekarnia Żytnia S.J. Wyszków ul. Żytnia 42
 • Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „ Robson” Łochów ul. Armii Krajowej 11
 • Sołectwo Skuszew

 
Wolontariusze:

 • Anna Kowalewska
 • i inne osoby zaangażowane w organizację pikniku

 

Kliknij aby zobaczyć galerię zdjęć z imprezy Piknik Integracyjny Aktywna Rodzina.

 

Informacja o rozpoczęciu nowego okresu świadczeniowego 2015/2016

Od dnia 03 sierpnia  2015 roku w godz. 8:15 – 15:00 /oprócz środy/ Ośrodek Pomocy Społecznej Dział  Świadczeń Rodzinnych  w Wyszkowie   rozpoczyna  wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa  do   świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy trwający od 01.10.2015 do 30.09.2016.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – świadczenia z  funduszu alimentacyjnego  za m-c październik  wypłaca się do dnia 31  października
 • od dnia 1 września do 30 września  – świadczenia z  funduszu alimentacyjnego  za m-c październik wypłaca się do dnia 30 listopada.

Dom Dziennego Pobytu „Senior”

Przed przerwą wakacyjną grupa Seniorów z Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaangażowała się w malowanie pomieszczeń placówki.

W prace związane z malowaniem i porządkowaniem włączyli się Edward Dziubłowski, Jan Trętowski Kazimierz Soliwoda, Kazimierz Łubkowski, Marian Ciarkowski, Hanna Gałązka. Alina Marczak, a także młodzi wolontariusze Adrian Wojtkowski i Patryk Niedźwiedzki.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownik Domu Dziennego Pobytu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom akcji związanej z odnawianiem pomieszczeń "SENIORA".

Jednocześnie informujemy, że Placówka Domu Dziennego Pobytu "Senior" w Wyszkowie będzie nie czynna w dniach od 06 do 31 lipca 2015r.