Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w projekcie systemowym “SZANSA”

„Świadczenie usług obejmujących: pełnienie funkcji asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne oraz przeprowadzenie treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych dla uczestników projektu SZANSA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z dnia 15.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik PDF, 280 KB)

SIWZ (plik PDF, 908 KB)

SIWZ (plik DOC, 304 KB)

Szczegóły w plikach do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wzór umowy asystent

Wzór umowy warsztaty, konsultacje

SIWZ – dokument Word

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia 2014r., składamy moc najserdeczniejszych i najgorętszych życzeń wszystkim Wolontariuszom.
Szczególne życzenia przekazujemy tym, którzy swoim wolnym czasem, umiejętnościami, energią, uśmiechem i dobrym sercem bezinteresownie dzielą się z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy.
Z okazji Waszego Święta serdecznie dziękujemy za bezinteresowną działalność i gotowość niesienia pomocy. Życzymy, aby wolontariat stał się źródłem wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech potrzebujących, niech motywuje Was do dalszego działania.Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi opiekuńcze

Wyszków, dnia 03.12.2014
OPS.ZP.341.US.1.18.2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Stowarzyszenie WAŻNA RÓŻA, Deskurów 40, 07-201 Wyszków z zaoferowaną ceną brutto 610.560,00zł za całość wykonywanych usług opiekuńczych, w tym ceny jednostkowe brutto:

cena za jedną godzinę usługi gospodarczej 9,20 zł
cena za jedną godzinę usługi pielęgnacyjnej 9,40 zł

Czytaj dalej - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi opiekuńcze

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Świetlica Środowiskowa w Skuszewie w dniach 4,5,8 i 10 grudnia 2014 r. będzie zamknięta.

Wychowawca świetlicy

Barbara Kalisz

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – usługa niepriorytetowa.

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik PDF, 619 kB)
SIWZ (plik PDF, 1.32 MB)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik DOCX, 24 kB)

Rozeznanie cenowe celem oszacowania wartości zamówienia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przeprowadza rozeznanie cenowe rynku celem oszacowania wartości zamówienia w następującym przedmiocie:

 • asystent rodziny
 • przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem
 • przeprowadzenie terapii rodzinnej
 • przeprowadzenie treningu/warsztatu autoprezentacji i sztuki rozmowy
 • przeprowadzenie treningu/warsztatu asertywności z elementami radykalnego wybaczania
 • przeprowadzenie warsztatu “Szkoła dla rodziców”

Kliknij aby zobaczyć materiały do pobrania:

Rozeznanie asystent rodziny (PDF, 386 kB)

Rozeznanie terapia rodzinna konsultacje psychologiczne (PDF, 233 kB)

Rozeznanie warsztaty treningi umiejętności społecznych (PDF, 329 kB)

“Bliżej – pełna łączność” – warsztaty dla ojców z powiatu wyszkowskiego już wkrótce w Wyszkowie!

Inicjatywa Tato.Net oraz Wyszkowski Klub Ojców zapraszają ojców z powiatu wyszkowskiego na warsztaty “Bliżej – pełna łączność”, czyli na ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.
Warsztat „Bliżej” ma na celu przekazanie metod pogłębiania relacji ojciec – dziecko. Zajęcia opierają się na czterech filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza się: zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka i opiekuńczość.

Rekrutacja do projektu systemowego „Szansa”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że rozpoczął nabór beneficjentów do projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby muszą spełniać łącznie trzy warunki: korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej oraz są zatrudnione lub niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.poz.182 z późn. zm.). Okres realizacji projektu styczeń – czerwiec 2015r. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z terenowymi pracownikami socjalnymi oraz pracownikami projektu: panią Katarzyną Kacpura koordynatorem projektu oraz panią Elżbietą Ołów-Bloch pracownikiem socjalnym (pok. nr 4) w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

„Talenty Wyszkowa” stypendia zostały przyznane.

Dnia 30 października 2014 r. w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Wyszkowie odbyło się uroczyste wręczenie czeków stypendialnych w ramach programu „Talenty Wyszkowa”, realizującemu wsparcie finansowe dla najzdolniejszej młodzieży z Wyszkowa.

Program realizowany jest przez Stowarzyszenie “PROMENADA” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie przy wsparciu finansowym fundacji im. Stefana Batorego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem video z serwisu informacyjnego www.infowyszkow.pl.

 

Pieszy Rajd Rodziny pn. “NADBUŻAŃSKIE BABIE LATO”

Ośrodek Pomocy Społecznej  w związku z realizacją projektu systemowego “Szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 13 września 2014 r. organizuje Pieszy Rajd Rodziny pn. “NADBUŻAŃSKIE BABIE LATO”.

Uczestnicy spotykają się o godz. 10.00 na placu zabaw w Latoszku. Następnie wyruszą  ulicami Latoszka, Rybienka Leśnego oraz  ścieżkami leśnymi do Ośrodka Edukacji Ekologicznej VIRGA w Drogoszewie. Na miejscu czeka na nich wiele atrakcji m.in. zwiedzanie wiejskiej zagrody, ognisko i pieczenie ziemniaków, zajęcia plastyczne oraz    pogadanka ekologiczna z udziałem żywej sowy Płomykówki pt. „Poznajemy sowy”.

Zakończenie imprezy planowane jest ok. godz. 15

 

 

Informacja o zmianie kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) od dnia 1 listopada 2014r. następuje zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, w tym do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Od dnia 1 listopada 2014r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:

 • 574,00 zł na osobę w rodzinie lub
 • 664,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

Nie ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Czytaj dalej - Informacja o zmianie kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego

Przypomnienie o zaświadczeniu ze szkoły

Do dnia 10 września 2014 r. należy dostarczyć zaświadczenie dziecka ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dziecko w roku szkolnym 2014/2015 /obowiązuje wrześniowa data zaświadczenia/

Na podstawie dostarczonego dokumentu będą mogły być wypłacane dodatki:

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015,
 • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia i kontynuują naukę w szkole.

W przypadku niedostarczenia dokumentu wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2014r. zostanie wstrzymana.!!!

Informacja o rozpoczęciu nowego okresu zasiłkowego 2014/2015

Od dnia 1 września 2014 roku w godz.   8:15 – 15:00    /oprócz środy/
Ośrodek Pomocy Społecznej Dział  Świadczeń Rodzinnych  w Wyszkowie   rozpoczyna  wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa  do   ZASIŁKU RODZINNEGO na nowy okres zasiłkowy  trwający od 01.11.2014 do 31.10.2015

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • do dnia 30 września – świadczenia rodzinne za m-c listopad wypłaca się do dnia 30 listopada
 • od dnia 1 października do 30 listopada – świadczenia rodzinne za m-c listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia