Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Prowadzimy także konsultacje dla specjalistów – osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pełną informację o naszej ofercie znajdziecie Państwo w załączniku.

Uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o oferowanej przez nas pomocy, by dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy.

Pozdrawiam serdeczenie składając jednocześnie życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

w imieniu Zespołu Pogotowia "Niebieska Linia"
Paula Klemińska

Program wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Z dniem 1 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem art. 7, art. 12 i art. 18 pkt 3 i 4, które weszły w życie z dniem 18 listopada 2016 r.) wejdzie w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą  życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r.

Informator MRPiPS dot. Programu „Za życiem”

Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł

Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców

Od 1 stycznia 2017 r. każdy z rodziców więcej niż jednego dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie będzie mógł otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, gdy zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Obecnie świadczenie może otrzymać tylko jedno z rodziców, nawet jeśli mają więcej dzieci z niepełnosprawnością, a oboje zrezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować.
 

Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2017 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 1406 zł netto.
W 2016 r. wynosi ono 1300 zł netto.
Od 2017 r. wysokość świadczenia będzie corocznie waloryzowana, co roku wzrastać będzie o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać  będzie się minimalne wynagrodzenie za pracę.
 

Spotkanie wigilijne w DDP SENIOR

Seniorzy OPS Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" w Wyszkowie w dniu 15 grudnia spotkali się w placówce przy wigilijnym stole. Podczas uroczystości zespół "Nadbużanie" zaprezentował kilka kolęd i pastorałek.

Modlitwę z błogosławieństwem i Ewangelię przeczytał ksiądz kanonik Antonii Kosiorek. Natomiast  kanonik Tadeusz Staniaszek zaprzyjaźniony z Domem SENIORA ksiądz wyjaśnił zgromadzonym tajemnicę Bożego Narodzenia. Życzenia i mnóstwo serdeczności dla pensjonariuszy placówki popłynęły od Wiceburmistrz Anety Kowalewskiej, od Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszki Mróz oraz Pełnomocnik ds. Senioralnych Lidii Stępkowskiej. W imieniu zespołu śpiewaczego "Wyszkowiacy" głos zabrała Hanna Ciskowska. W przyjaznej atmosferze i zastawionym stole spotkanie wigilijne trwało do późnych godzin wieczornych.

Wigilia dla rodzin w restauracji Baśniowa

Już 12 raz na zaproszenie Państwa Danuty i Krzysztofa Kowalewskich do restauracji Baśniowa odpowiedziały rodziny korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Jak co roku uroczystą kolację dla 35 rodzin z dziećmi rozpoczęto od życzeń i przełamania się opłatkiem. Życzenia do zebranych skierowała Pani Danuta Kowalewska, Pani Anna Gołębiewska – sekretarz gminy Wyszków i Pani Agnieszka Mróz – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Świąteczną atmosferę i niepowtarzalny klimat spotkania stworzył zespół Gloriosa Trinita, śpiewając kolędy wspólnie z zebranymi. Młodzi aktorzy z Teatru Farsa przygotowali świąteczny spektakl, w którym zwrócili uwagę na wartości nadające sens życiu człowieka. Po spektaklu, przy dźwięku kolęd goście zasiedli do uroczystej kolacji. Na zakończenie uroczystości pojawił się Mikołaj, który przekazał paczki świąteczne dla wszystkich rodzin. Pan Paweł Trzciński Prezes „POMELAC” oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ufundowali 80 zestawów czekoladowych z mikołajem oraz 80 czekolad, którymi obdarowano dzieci – uczestników wigilii.

 

Konsultacje społeczne

28 grudnia 2016 r. o godz. 16.00, w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkowie odbędzie się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021, na które zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały został umieszczony na stronach internetowych: www.wyszkow.pl www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (tablica przy pok. 116).

Uwagi do projektu uchwały należy złożyć ustnie lub pisemnie podczas otwartego spotkania, które odbędzie się 28.12.2016 r. w Sali Ślubów USC Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, godz. 16.00 

Informacji na temat konsultacji udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie – Helena Chmielewska pod nr telefonu 29/742 49 02 wew. 217.

Agnieszka Mróz

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2017-2021 do pobrania (Plik PDF, 1069 KB)

Zaproszenie Dom Dziennego Pobytu „Senior”

Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownik DDP „SENIOR” w Wyszkowie serdecznie zapraszają Seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków na koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu Zbigniewa Żaka – gitarzysty, kompozytora, który odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016r o godz. 11.00 w Bibliotece Miejskiej w sali im. prof. L. Maciąga.

Szczegółowe informacje u kierownika DDP ”SENIOR” w Wyszkowie
ul. 3 Maja 18 w godz. 9:00- 16:00 nr tel. 29 742 59 21.

Dom dziennego Pobytu „Senior”

W dniu 8 listopada w Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" OPS w Wyszkowie w ramach psychoterapii odbyło się drugie spotkanie seniorów z psychologiem . Uczestnicy mogli wysłuchać krótkiego wykładu na temat stresu i sposobach radzenia z nim. Po czym włączyli się w dyskusję, zadawali wiele pytań, a także zaproponowali temat na następne spotkanie (komunikacja interpersonalna). Widząc zainteresowanie osób starszych zajęciami z psychologiem zapraszamy na kolejne tuż po nowym roku.

W dniu 9 listopada w Domu Dziennego Pobytu "SENIOR" odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Pomoc Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych. Pani Anna Dziewulska poinformowała uczestników spotkania o działalności statutowej stowarzyszenia  oraz możliwości  korzystania  z bezpłatnych porad prawnych. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Wyszkowie przy ul. I AWP 89a, porady można uzyskać w dniach poniedziałek – czwartek i sobota w godz. od 9.30 do 13.30. Pani Dziewulska zaproponowała seniorom możliwość wzięcia udziału w edukacji prawnej prowadzonej przez mec. Małgorzatę Maliszewską, którą uczestnicy wyrazili zainteresowanie.

Edukacja prawna  dla Seniorów odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w placówce OPS – DDP "SENIOR" w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 18. ZAPRASZAMY.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

centrum_wolontariatu_2zzr


Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy poświęcają swój czas, zaangażowanie i wysiłek, bezinteresownie pomagając innym. Wśród wielu rozmaitych przejawów ludzkiej aktywności szczególnie cenny jest wolontariat. Najczęściej słyszymy o nim podczas finałów spektakularnych akcji dobroczynnych lub w obliczu klęsk żywiołowych. Jednak ten najpiękniejszy wolontariat zwykle bywa skromny. Nie pcha się w światła jupiterów. Wolontariusze oferują nam to wszystko, czego nie można kupić za największe pieniądze. Wolontariat jest też doskonałą szkołą charakteru. W równym stopniu wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy. Uczy życia w zespole, wśród – i dla – innych. Dlatego w dniu Waszego święta życzymy wszystkim wolontariuszom jak największej satysfakcji z pracy, cierpliwości – tak potrzebnej oraz sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A nam pozostałym – abyśmy jak najczęściej potrafili być bezinteresowni.

Informacja o udzieleniu zamówienia – Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wyszków, dnia 02.12.2016r.

OPS.26.2.38.2016

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm.)  na wykonanie zadania p.n.: „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.”

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Sp. z.o.o. „Mleks”, ul. Komunalna 2, 07-200 Wyszków.

Szczegóły w pliku do pobrania

Informacja o udzieleniu zamówienia (plik PDF, 281 KB)

 

 

 

Apel

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych z terenu gminy Wyszków potrzebujących pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.

Na informacje oczekujemy w siedzibie Ośrodka :

Wyszków ul. 3-go Maja 16, tel. 0-29 74-249-02 lub 0-29 74-240-97 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00

Ponadto Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Taniec radością życia

W dniu 21 listopada w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „HUTNIK” odbył się pokaz tańca. Na scenie wystąpili wyszkowscy seniorzy – uczestnicy projektu „Taniec radością życia”.

Kilkunastoosobowa grupa osób 60+ od maja uczestniczyła w kursie tańca towarzyskiego. Kurs został zorganizowany i zrealizowany przez stowarzyszenie „Promenada” w Wyszkowie dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wyszków. Nauka tańca towarzyskiego dostarczyła wielu emocji, radości oraz poprawiła kondycję fizyczną uczestników. W poniedziałkowe popołudnie na scenie WOK można było podziwiać seniorów w pięknym Walcu Angielskim, a także w trzech tańcach nowoczesnych. Podczas prezentacji efektów projektu nie zabrakło elementu międzypokoleniowego. Razem z seniorami na scenie gościnnie wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola nr 9 w Wyszkowie. Grupa „SMERFY” zaprezentowała Krakowiaka, natomiast maluchy z grup „Biedronki”, „Kotki” i „Tygryski” zamknęły pokaz przeuroczym wykonaniem Kankana. Podczas występów miał możliwość zaprezentować się zespół śpiewaczy „Nadbużanie” działający przy DDP SENIOR, który wesołymi melodiami wprowadził widownię w radosny nastrój. Nie obyło się bez wzruszeń, podziękowań i owacji. Na zakończenie spotkania jedna z seniorek z widowni zaprezentowała wiersz, w którym opisała działania podejmowane w gminie Wyszków na rzecz seniorów.  Finałową galę poprowadziła Pani Marianna Jechna uczestniczka projektu oraz Dorota Wojtkowska koordynator. Po występach organizatorzy projektu zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.
Uczestnicy projektu „Taniec radością życia” dziękują za wsparcie finansowe Burmistrzowi Wyszkowa Panu Grzegorzowi Nowosielskiemu, za realizację projektu Prezes Stowarzyszenia „Promenada” Pani Barbarze Godleś oraz pomoc przy realizacji projektu Dyrektor OPS Pani Agnieszce Mróz, Dyrektorowi WOSIR Panu Markowi Wiśniewskiemu, Dyrektorowi WOK „Hutnik” Panu Mariuszowi Kowalskiemu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax (29) 742-49-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – usługa społeczna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

30-11-2016r. godzina 10.00,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik PDF, 833 KB)

SIWZ (plik PDF, 1577 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik DOC, 24 KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Plik PDF, 546 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Plik PDF, 768 KB)

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (Plik PDF, 415 KB)