Category Archives: Komunikaty Działu Świadczeń Rodzinnych

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, SR i FA – OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Od dnia 01.08.2017 Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Wyszkowie mieszczący się w siedzibie WOSIR przy ul. Kościuszki 54 rozpoczyna wydawanie oraz przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze – 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski do pobrania poniżej.

Świadczenie wychowawcze

Wykaz dokumentów do 500+ 2017-2018 (Plik DOC, 24 KB)

Oświadczenie do wniosku 500+ (Plik DOC, 18 KB)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ (Plik PDF, 141 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (Plik PDF, 94 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego (Plik PDF, 94 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezbieczenie zdrowotne – renta/emerytura z KRUS  (Plik PDF, 80 KB)

 

Fundusz alimentacyjny

Oświadczenie wnioskodawcy (Plik DOC, 15 KB)

Oświadczenie wierzyciela (Plik DOC, 17 KB)

Oświadczenie wykropkowane FA  (Plik DOC, 18 KB)

Wykaz dokumentów FA na 2017-2018 (Plik DOC, 25 KB)

Wzór zaświadczenia o bezskutecznosci egzekucji alimentow (Plik PDF, 225 KB)

Oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji (Plik PDF, 385 KB)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Plik PDF, 121 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (Plik PDF, 428 KB)

Oswiadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne – renta/emerytura – KRUS (Plik PDF, 78 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego (Plik PDF, 78 KB)

Zasiłek rodzinny

Wykaz dokumentów do zasiłku rodzinnego  2017-2018 (Plik DOC, 26 KB)

Oświadczenie.wykropkowane ZR (Plik PDF, 18 KB)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (Plik PDF, 166 KB)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (Plik PDF, 126 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych (Plik PDF, 93 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne – renta/emerytura z KRUS (Plik PDF, 78 KB 

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkosci jego gospodarstwa rolnego (Plik PDF, 78 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy (Plik PDF, 80 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (Plik PDF, 86 KB)

 

Wnioski będą przyjmowane:

Poniedziałek – 8:00 – 16:00

Wtorek – 8:00 – 18:00

Środa – 8:00 – 16:00 (dzień wewnętrzny)

czwartek – 8:00 – 18:00

Piątek – 8:00 – 16:00

Świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016r. obowiązuje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie.
Kwotę 1.000,- zł miesięcznie będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.  Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

Z tego nowego świadczenia będą mogli skorzystać miedzy innymi:

 • studenci,
 • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
 • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
 Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
 
Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego?

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 
Ważne:
jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia
 
Kto nie skorzysta ze świadczenia?

 • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
 • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
 • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń – z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

 
Kiedy zgłosić się po świadczenie?
Rodzic po świadczenie będzie mógł zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.
 
Uwaga!
Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego można pobrać i składać od dnia 4 stycznia 2016r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16

 

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

Od 1 stycznia 2016r. obowiązuje nowa zasada przyznawania świadczeń rodzinnych wprowadzona ustawą z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015r. poz. 995).

Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę"  zasiłki rodzinne nie będą odbierane tylko stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Rodziny, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego mają możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wysokość przyznanych im świadczeń będzie zależała od tego o ile dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe – im większe przekroczenie tym mniejsza kwota przyznanego zasiłku rodzinnego.

W praktyce oznacza to, że łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie obniżana o każde 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Wypłata świadczeń zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20 zł.

Kryterium dochodowe i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego od 01.11.2015r. do 31.10.2016r.

 1. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  674,00
 2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  764,00
 3. Wysokość  świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016r.:

Zasiłek rodzinny:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • 1.000,00 zł jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
 • 400,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • 185,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci
 • 90,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • 80,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia
 • 100,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia
 • 100,00 zł jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • 63,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • 105,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 1.000,00 zł /kryterium dochodowe wynosi 1.922,00 zł na osobę w rodzinie/

 • Zasiłek pielęgnacyjny – 153,00
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00
 • Zasiłek dla opiekuna – 520,00

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Przypomnienie o zaświadczeniu ze szkoły

 

Do dnia 10 września 2015 r. należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o podjęciu lub kontynuacji nauki w szkole w nowym roku szkolnym 2015/2016:

 • dzieci rozpoczynających  naukę w klasie „O”   /roczne przygotowanie przedszkolne/
 • dzieci rozpoczynających naukę lub nadal uczących się w szkole ponadgimnazjalnej /technikum, liceum, szkoła zawodowa itp./

Obowiązuje wrześniowa data zaświadczenia
Na podstawie dostarczonego dokumentu będą mogły być wypłacane:

 • zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia i kontynuują naukę w szkole
 • jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016
 • dodatek z tytułu dojazdów do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Niedostarczenie zaświadczenia lub oświadczenia w wyznaczonym terminie spowoduje wygaśnięcie prawa do zasiłku rodzinnego lub dodatków do zasiłku rodzinnego i wstrzymanie wypłaty świadczeń za wrzesień i październik 2015r.

Informacja o rozpoczęciu nowego okresu zasiłkowego 2015/2016

Od dnia 1 września 2015 roku w godz.   8:15 – 15:00    /oprócz środy/
Ośrodek Pomocy Społecznej Dział  Świadczeń Rodzinnych  w Wyszkowie   rozpoczyna  wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa  do   ZASIŁKU RODZINNEGO na nowy okres zasiłkowy  trwający od  1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • do dnia 30 września – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do  dnia 30 listopada
 • od dnia 1 października do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do  dnia  31 grudnia

Informacja o rozpoczęciu nowego okresu świadczeniowego 2015/2016

Od dnia 03 sierpnia  2015 roku w godz. 8:15 – 15:00 /oprócz środy/ Ośrodek Pomocy Społecznej Dział  Świadczeń Rodzinnych  w Wyszkowie   rozpoczyna  wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa  do   świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy trwający od 01.10.2015 do 30.09.2016.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – świadczenia z  funduszu alimentacyjnego  za m-c październik  wypłaca się do dnia 31  października
 • od dnia 1 września do 30 września  – świadczenia z  funduszu alimentacyjnego  za m-c październik wypłaca się do dnia 30 listopada.

Informacja o zmianie kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) od dnia 1 listopada 2014r. następuje zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, w tym do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Od dnia 1 listopada 2014r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:

 • 574,00 zł na osobę w rodzinie lub
 • 664,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

Nie ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Kontynuuj czytanie Informacja o zmianie kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego

Komunikat MCPS dla osób pobierających świadczenia rodzinne

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jako jednostka działająca z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, realizująca zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego przypomina osobom pobierającym świadczenia rodzinne o:

 • konieczności zgłaszania faktu przebywania / zatrudnienia członka rodziny w krajach Unii Europejskiej
 • Możliwości uwolnienia świadczeń rodzinnych na dzieci

 

Kontynuuj czytanie Komunikat MCPS dla osób pobierających świadczenia rodzinne