Lista projektów 2002-2008

Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2002-2008

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest otwarty na podejmowanie nowych działań i inicjatyw w kierunku poprawy życia i funkcjonowania swoich klientów. Stara się coraz aktywniej wychodzić naprzeciw potrzebom beneficjentów systemu pomocy społecznej, zrywając jednocześnie z kanonem postrzegania OPS przez pryzmat oferenta zapomóg. Analiza rzeczywistości wyraźnie wskazuje na potrzebę podejmowania nowoczesnych form pracy socjalnej, które są szczególnym sposobem wywoływania zmian. Jedną z takich form jest praca projektami, które umożliwiają pozyskanie dodatkowych funduszy. Na przestrzeni lat 2002-2007 udało się zorganizować liczne przedsięwzięcia na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych. Ponadto w bieżącym roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie inicjują powstanie projektów, mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczeniu społecznemu a także minimalizowanie skutków społecznej alienacji. Realizowane przez ośrodek projekty są istotnym czynnikiem w tworzeniu lokalnej sieci wsparcia, scalając działania systemu pomocy społecznej.

ROK 2008

Przed nami … Projekt 8: Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Wyszkowie . Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie szans klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, osób długotrwale bezrobotnych, które borykają się z różnego rodzaju barierami, których nie są w stanie przekroczyć bez wsparcia ze strony osób i instytucji do tego powołanych. Dlatego też głównym założeniem projektu jest powołanie Klubu Integracji Społecznej i rozpoczęcie jego działalności. Zadaniem KIS będzie pomoc w samorealizowaniu się członków klubu, podejmowanie przez nich wspólnych inicjatyw oraz reintegracja społeczna i zawodowa. Pomoc oferowana będzie w formie zróżnicowanych zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów (psychologa, doradcę zawodowego), szerokiego zakresu poradnictwa (pomoc psychologiczna, porady z zakresu prawa pracy). Konsekwencją tych działań, a zarazem celami szczegółowymi będzie nabycie przez członków klubu nowych umiejętności, możliwości zmiany kwalifikacji zawodowych, oraz ich nabycie, zwiększenie doświadczenia zawodowego np. poprzez wykonywanie prac wolntarystycznych, społecznie użytecznych. Działalność KIS przyniesie skutki nie tylko dla danej jednostki, ale też ogólnospołeczne ponieważ będzie: przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, zminimalizuje skutki bezrobocia, będzie promować aktywność i przedsiębiorczość społeczną, zaktywizuje środowisko lokalne. Powołanie KIS jest zgodne z założeniami Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki oraz Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2011. Podejmowane działania w ramach realizowanego programu są zgodne z politykami horyzontalnymi UE, w tym wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie dostępu do edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zaniedbanych oraz równego dostępu kobiet i mężczyzn do pełnej oferty projektu. Poprzez działania skierowane na podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz podnoszenie świadomości i wiedzy projekt przyczyni się do realizacji polityki horyzontalnej – społeczeństwo informacyjne. Beneficjenci projektu: Przewidywana liczba osób, które skorzystają z pomocy KIS w Wyszkowie to 60 osób, około 20 osób skorzysta tylko z indywidualnego poradnictwa w ramach punktu doradztwa. Z 40 osobami zostanie zawarty kontrakt socjalny na udział w warsztatach psychologicznych i szkoleniach zawodowych. Grupa docelowa to osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym , w tym: osoby długotrwale bezrobotne, osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, osoby zwolnione z zakładów karnych mające trudności w integracji ze środowiskiem. Przywrócenie tych osób do aktywnego życia społecznego, zawodowego i rodzinnego to podstawowy cel działania KIS . Wartość projektu: 359 890 zł. Źródło finansowania: EFS (PO KL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VII, Działanie 7.2, Podziałanie 7.2.1). Projekty systemowe Program Operacyjny – Kapitał Ludzki PRIORYTET VII: Promocja i upowszechnianie integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest w trakcie przygotowywania projektu systemowego, który ma na celu rozwój form aktywnej integracji m.in poprzez: kontrakty socjalne obejmujące:

 •  Usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy;
 • Rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy;
 • Wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

Grupy docelowe:

 • Osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup:
 • Osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 m-cy);
 • Osób niepełnosprawnych;
 • Osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 1 roku od jej opuszczenia);
 • Osób bezdomnych;
 • Osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi;
 • Osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
 • Osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu w okresie do 1 roku od zakończenia;
 • Integracji społecznej młodzież do 25 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (nie objęte działaniami OHP).

W ramach projektu systemowego zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji: – aktywizacja zawodowa – aktywizacja edukacyjna – aktywizacja zdrowotna – aktywizacja społeczna.

 

To już zrobiliśmy ….

 

ROK 2007

 

Projekt 7: ,,Wolontariat na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Życzliwa Dłoń". Źródło finansowania: Wartość projektu: 18 000 Euro.

ROK 2006

Projekt 6: ,,Rozbudowa lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Wyszków." Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Warszawie. Wartość projektu: 16 000zł. Projekt 7: ,,Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy SOTERIA w Wyszkowie w I.2007r." (Porozumienie podpisane na okres 10 lat – całkowite koszty utrzymania ŚDS W Wyszkowie). Źródło finansowania: Wojewoda Mazowiecki, Urząd Gminy w Wyszkowie. Wartość projektu: 275 000 zł (WM); 25 000zł (UG).

ROK 2005

 

Projekt 4: REKLAMA DZIECIOM 2005  ,,Uśmiech dziecka" Wnioskodawca: Świetlica Socjoterapeutyczna „Słoneczna" w Wyszkowie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Założenia projektu: – poprawa funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych;  – usprawnienie funkcjonowania rodziny; – nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, konfliktów w rodzinie, w środowisku szkolnym i rówieśniczym; – umiejętność dokonywania korzystnych wyborów – odpowiedzialne podejmowanie decyzji; – wytworzenie więzi emocjonalnych wśród wychowanków – efektywna komunikacja interpersonalna; – Uzyskanie wiadomości dotyczących przemocy i radzenia sobie z nią; – Odnalezienie więzi społecznych środowiska lokalnego; – nabycie umiejętności właściwego wychodzenia sytuacji kryzysowych; – udoskonalenie postaw rodzicielskich. Cel projektu: Głównym celem projektu było uzyskanie poprawy funkcjonowania rodziny dysfunkcjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka. Projektem zostało objętych 60 dzieci oraz ich rodzice. W ramach uzyskanego dofinansowania została zorganizowana wycieczka integracyjna do Warszawy w dniu 07.10.20006r. W wycieczce wzięły udział dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Słoneczna' Wyszkowie, dzieci niepełnosprawne oraz dzieci z Osiedla Serocka – środowisko objęte programem CAL, przez pracowników  OPS, mieszkańcy tego terenu to w większości rodziny dysfunkcjonalne, pozostające w trudnej sytuacji materialno-bytowej, korzystające ze wsparcia OPS w Wyszkowie. Cele wycieczki: – integracja grupy, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, – rozwój empatii i akceptacji/pomoc młodszym dzieciom i niepełnosprawnym – dostarczenie wiedzy i informacji historycznych, – relaks. W wycieczce wzięło udział 88 osób (w tym opiekunowie grupy). Źródło finansowania: Telewizja Polska S.A. Wartość projektu: 10.000zł Projekt 5. ,,Soteria II – wyszkowski program wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin – kontynuacja projektu 3( 2004r.)" Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Warszawie. Wartość projektu: 19 000zł.

ROK 2004

 

Projekt 2: ,,Zajęcia socjoterapeutyczne – trening zastępowania agresji." Wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Cele: Cele założone w projekcie zostały zrealizowane. Dzieci lepiej się poznały, nawiązały więź grupową. Zaczynają podejmować próby stosowania nabytych umiejętność w praktyce. Stwarzane warunki integracyjne wpłynęły na lepsze relacje rówieśnicze. Nastąpiła poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci z rodzi dysfunkcyjnych. Celem pogłębienia i poszerzenia nabytych umiejętności w związku z krótkotrwałym okresem oddziaływań, podejmiemy próby kontynuowania zajęć z dziećmi od miesiąca stycznia 2005r. Rodzice dzieci również zostali objęci w stopniu podstawowym. Osoby biorące udział w przedsięwzięciu nauczyli się właściwego rozpoznawania i nazywania uczuć, emocji oraz radzeniem sobie z negatywnymi emocjami dziecka takimi jak złość, apatia, przygnębienie. Ponadto nabyli umiejętności aktywnego słuchania własnego dziecka, właściwego komunikowania się w rodzinie, zachęcania dzieci do samodzielności i współpracy, stosowania właściwego doboru kar i nagród. Pozyskali wiedzę z zakresu problematyki prawnej dotyczącej rodziny oraz wiedzę o uzależnieniu od alkoholu, jako chorobie oraz problemach współuzależnienia. W sytuacjach problemowych korzystali z porad psychologa, radcy prawnego, pedagoga i specjalisty leczenia uzależnień. Zadaniem zostało objętych 35 dzieci (w wieku 7-14) oraz 22 rodziców. Źródło finansowania: Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wartość projektu: 15.000zł. Projekt 3: ,,Soteria I – wyszkowski program wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin." Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Warszawie. Wartość projektu: 24 000zł.

ROK 2002

Projekt 1: Reklama Dzieciom ,,Świetlica socjoterapeutyczna przy OPS w Wyszkowie." Wnioskodawca: Świetlica Socjoterapeutyczna „Słoneczna" w Wyszkowie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Cel projektu: – opieka nad dzieckiem chorym/niepełnosprawnym, poprawa warunków życia, poprawa warunków nauki, oświata, wychowanie, rozwój fizyczny, dożywianie. Darowizna została przeznaczona na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy OPS w Wyszkowie. W/w placówka jest nowatorską formą działania w naszym środowisku i jedną z nielicznych w województwie mazowieckim. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym i przemocą. Źródło finansowania: Telewizja Polska S.A. Wartość projektu : 10.000 zł.