Category Archives: Projekty

Projekt ,,Moje życie w moich rękach’’

Logotypy: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Logo OPS i Logo Unii Europejskiej EFS

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii  społecznej
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Continue reading Projekt ,,Moje życie w moich rękach’’

Projekt „Dorastać bez ryzyka”

      Stowarzyszenie „Promenada” 15 sierpnia 2009 roku rozpoczęło realizację projektu „Dorastać bez ryzyka” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia dla 20 osobowej grupy młodzieży (dziewczęta i chłopcy) w wieku 13 – 18 lat pochodzących z miejscowości Kamieńczyk nad Bugiem.

Młodzież ta ma ograniczony dostęp do bazy edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Nie ma tu miejsca w którym można rozwijać zwoje zainteresowania i w sposób konstruktywny spędzać wolny czas. Na terenie Kamieńczyka znajduje się jedynie Szkoła Podstawowa. Młodzież ta napotyka na różnego rodzaju problemy i bariery społeczne z którymi nie potrafi sobie poradzić  Nie ma animatorów ani instytucji, którzy podjęliby  działań  zmierzających do poprawy tego stanu.

 • W ramach projektu przeprowadzone będą:
 • warsztaty z terapeutą ds. uzależnień,
 • spotkanie ze specjalistą do spraw edukacji seksualnej,
 • warsztaty psychologiczne,
 • prelekcje z sądowym kuratorem zawodowym,
 • spotkanie z pracownikiem socjalnym,
 • warsztaty z doradcą zawodowym,

 

Poza tym zorganizowana będzie grupowa nauka pływania oraz wycieczka do Augustowa. Młodzież zostanie włączona w wykonywanie prac porządkowych na rzecz lokalnej społeczności.
Odbędzie się również plenerowe spotkanie integracyjne, którego celem jest integracja uczestników ze społecznością lokalną, odbudowanie więzi rodzinnych.

 

Cele projektu:

 • wspieranie  rozwoju osobistego młodzieży, pobudzenie zainteresowań, nauka umiejętności psychospołecznych,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • upowszechnianie rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu,
 • propagowanie idei  przedsiębiorczości,
 • wspieranie i promocja działań prospołecznych.

 

Do pobrania ulotka informacyjna o projekcie.