Świadczenia rodzinne

Wydawanie druków i przyjmowanie wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wyszkowie Dział Świadczeń Rodzinnych wydaje druki i przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Komu przysługują świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują:

1)  obywatelom polskim;

2)  cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007r.  nr 120, poz. 818 i nr 165, poz. 1170 oraz z 2008r. nr 70, poz. 416),lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują  w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Jakie są rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
 3. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę  albo dochód osoby uczącej się  nie przekracza kwoty 539,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko  legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym  albo o  znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się  nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje po spełnieniu innych kryteriów niezależnie od wysokości dochodów.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, po spełnieniu innych kryteriów, niezależnie od wysokości dochodów.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.  /kryterium dochodowe od 01.01.2013r./

Kwota zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego  przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka – jednorazowo  1.000,00 zł na każde urodzone dziecko,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
 3. samotnego wychowywania dziecka  – 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak  niż 340,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci  a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności kwotę  dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak  niż  o 160,00 zł na  wszystkie dzieci,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80,00 zł  miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka  niepełnosprawnego:
  60,00 zł  miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  80,00 zł  miesięcznie  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł   raz w roku
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 90,00 zł miesięcznie,
  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły  50,00 zł miesięcznie,

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł miesięcznie

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł  miesięcznie, od 1 lipca 2013r. – 620,00 zł miesięcznie, od 1 maja 2014 r. – 800,00 zł miesięcznie

Kwota jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka  wynosi 1.000,00 zł jednorazowo