Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity: (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2015r. poz.859 )
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U z 2010r. Nr 123 poz. 836  zm.Dz.U z 2011r.  Nr 298 poz. 1770)

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

  • do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
  • jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
  • jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo

Komu nie przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
  • zawarła związek małżeński

Kryterium dochodowe

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 września 2016r do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Wniosek o przyznanie świadczenia

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wykaz dokumentów do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – dotyczy okresu świadczeniowego 2015/2016 tj.  od 01-10-2015 do 30-09-2016

Kliknij aby zobaczyć szczegółowy wykaz dokumentów, które należy dołączyć do prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Okres świadczeniowy 2015/2016   trwa od 1 października 2015r. do 30 września 2016r.

Termin przyjmowania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015r.

  • gdy wniosek zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.