Dla osób długotrwale bezrobotnych

Grupa liczy 9 osób, niemniej jednak uczestnicy zadecydowali, że grupa jest otwarta na nowych członków.

Dwugodzinne spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Celem priorytetowym grupy jest reintegracja zawodowa i społeczna  osób bezrobotnych w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym poprzez dostęp do aktualnych ofert  pracy, samodzielne korzystanie z komputera z dostępem do internetu, drukarki, telefonu w celu poszukiwania pracy, dostęp do informacji na temat  funkcjonujących w regionie zakładów pracy, powstających firm i ich reorganizacji, pozyskanie umiejętności sporządzania CV, listów motywacyjnych oraz innych pism.