Grupy samopomocowe

Cele Klubu Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej funkcjonujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie działa na rzecz zwiększenia efektywności rozwiązywania problemów społecznych oraz wspólnego przezwyciężania trudności przez osoby borykające się z podobnymi problemami.

Człowiek żyje nie tylko obok ludzi, ale też z innymi – dobro wspólne to realizacja wspólnych wartości. Idee samopomocy realizuje się w bardzo wielu przypadkach: są to sytuacje losowe takie jak np. niepełnosprawność, choroba, trudna sytuacja rodziny, samotne wychowywanie dziecka czy bezrobocie. Samopomoc to wszystkie działania ludzi, które są ukierunkowane na radzenie sobie z problemami różnego rodzaju w oparciu o własne doświadczenia i doświadczenia innych.

KIS podejmuje działania wspierające idee pomagania sobie, przez pomaganie innym.

Jakie grupy działają w ramach klubu.

W ramach klubu działają:

  • Grupa dla osób długotrwale bezrobotnych
  • Grupa dla samotnych matek
  • Grupa dla rodziców dzieci autystycznych
  • Grupa wsparcia dla osób chorych na SM

Do kogo kierowane są cele grup samopomocowych

Cele grup samopomocowych skierowane są głównie na jej członków, a nie na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy od innych form zaangażowania obywatelskiego. Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień profesjonalnej pomocy. Czasem zdarza się jednak, że na spotkanie grupy zapraszani są eksperci w danej dziedzinie.

Dewiza grup samopomocowych

Pomóc sobie samemu znaczy wziąć problem w swoje ręce i go rozwiązać oraz  być aktywnym na tyle, na ile pozwalają możliwości. Ta dewiza przyświeca członkom grupy samopomocowej dla osób długotrwale bezrobotnych.