Projekty

Projekt systemowy SZANSA realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Społecznej

Kogo obejmuje projekt:

Projekt systemowy „SZANSA” skierowany jest bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • Osób spełniających łącznie trzy warunki:
 • korzystanie  ze świadczeń pomocy społecznej
 • wiek aktywności zawodowej (15-64)
 • niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wskazanego w ustawie o pomocy społecznej art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.)

Wsparciem zostanie objęte również najbliższe otoczenie uczestników/uczestniczek projektu, które pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (dzieci, małżonek/małżonka, konkubent/konkubina), ponieważ rodzina stanowi integralna całość, dlatego koniecznym jest objęcie wsparciem całej rodziny.

W 2012 do projektu zostało zakwalifikowane 20 osób, w tym 17 Kobiet i 3 Mężczyzn Wśród tych osób są 2 osoby niepełnosprawne (co stanowi 10% grupy docelowej).
Rekrutacji dokonano w oparciu o posiadaną dokumentację i wiedzę na temat rodzin. Po przeprowadzeniu wywiadów przez pracowników socjalnych, z uczestniczkami lub uczestnikami zostaną podpisane kontrakty socjalne. Wsparciem zostaną objęte całe rodziny.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i poprawa jakości życia uczestników/uczestniczek projektu oraz ich rodzin.

Cele szczegółowe projektu:

 • Podniesienie umiejętności społecznych i umiejętności opiekuńczo wychowawczych oraz poprawa relacji rodzinnych
 • Podniesienie umiejętności zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym
 • Zwiększenie integracji uczestników/uczestniczek projektu ze środowiskiem.

Działania w projekcie

W ramach aktywnej integracji każdy uczestnik/uczestniczka będzie miał możliwość  skorzystania m.in.z:

 • warsztatów „Szkoła dla rodziców” dostosowanych tematycznie do grupy docelowej z zakresu komunikacji miedzy rodzicami a dziećmi, pracy nad wspólnymi relacjami, umiejętności rodzenia sobie z trudnościami wychowawczymi
 • treningu umiejętności społecznych „Gospodarowanie domowym budżetem” pozwalającym na zdobycie umiejętności z zakresu przewidywania, planowania, oszczędzania oraz budżetowania kosztów. Nabycie umiejętności dokonywania wyborów oraz nadawaniu priorytetu wydatkom
 • treningu umiejętności społecznych „Autoprezentacja i sztuka rozmowy” polegający na nabyciu umiejętności zaprezentowania siebie w różnych okolicznościach
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem w ilości godzin uzależnionych od indywidualnych potrzeb
 • asystenta rodziny
 • grupy samopomocowej dla rodziców
 • indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz doradcą prawnym

Dla dzieci uczestników/uczestniczek projektu zorganizowany zostanie trening kreatywności metodą ART. oraz zajęcia ze streetworkerem.
Na czas trwania warsztatów i spotkań zorganizowana jest opieka nad dziećmi uczestników/uczestniczek projektu.

W ramach działań środowiskowych dla uczestników/uczestniczek projektu oraz dla społeczności lokalnej zostanie zorganizowany:

 • Pieszy Rajd rodzinny
 • Piknik rodzinny o charakterze sportowym
 • Spotkanie dla społeczności lokalnej w temacie „Używki wielkie niebezpieczeństwo”

W ramach projektu przewidziano również pomoc finansową w formie zasiłków celowych na czas uczestnictwa w projekcie.
Pracownik socjalny w projekcie oraz terenowi pracownicy socjalni będą utrzymywali stały kontakt z uczestniczkami/uczestnikami, będą motywować ich poprzez stałą pracę socjalną.

Ważne infomacje:

W trakcie całego projektu używać języka wrażliwego na płeć!!!!

Ogólny nadzór nad projektem prowadzi Dyrektor OPS w Wyszkowie. Za realizację projektu systemowego odpowiada koordynator. Ponadto zatrudniony jest pracownik socjalny do realizacji pracy socjalnej w ramach projektu.

Monitorowanie zmian będzie prowadzone, jako proces ciągły przez koordynatora projektu, pracownika socjalnego zatrudnionego w projekcie, terenowych pracowników socjalnych oraz przez realizatorów warsztatów i kursów.

Narzędziami monitoringu będą:

 • listy obecności,
 • obserwacje,
 • indywidualne rozmowy,
 • odwiedziny w środowisku,
 • odwiedziny koordynatora w miejscu realizacji warsztatów i szkoleń.

Promocja projektu

Projekt będzie promowany poprzez ulotki, plakaty informacyjne oraz stronę internetową
Na zakończenie realizacji projektu zaplanowana jest konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczyć będą przedstawiciele władz miasta, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, uczestnicy i uczestniczki projektu , zespół projektowy, pracownicy socjalni, trenerzy, wykonawcy szkoleń.  Trenerzy zostaną poproszeni o przedstawienie bądź to w formie prelekcji lub prezentacji multimedialnej  podsumowania swojej pracy w ramach projektu.