Zasiłek rodzinny

To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem. 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

>  95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
> 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
> 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

KOMU PRZYSŁUGUJE

1. obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,
2. opiekunowi prawnemu dziecka,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
4. osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

 O G R A N I C Z E N I A   W I E K O W E
Zasiłek przysługuje:

> do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),
> w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat – jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
> w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat – jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

> miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się w roku bazowym nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

Natomiast w przypadku, gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

> miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby w roku bazowym nie przekracza kwoty
764 zł w przeliczeniu na osobę.

Więcej informacji na temat kryterium dochodowego znajdą Państwo tutaj

Starając się o taką formę pomocy

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

 • zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku dochodowego,
 • spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem niezbędnym do przyznania zasiłku rodzinnego, prosimy jednak pamiętać, że nie jedynym. Zasiłek taki nie będzie przysługiwać, jeżeli np. dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, jest już w związku małżeńskim albo pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko. Szczegółowe informacje o tym, kiedy jeszcze zasiłek rodzinny nie przysługuje, znajdą Państwo tutaj.

JAK SIĘ UBIEGAĆ

>  Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.          

> Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania:

? elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

? tradycyjnie (papierowo) ? w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54, w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 -16.00
 • Wtorek 8.00 -18.00
 • Środa Dzień wewnętrzny
 • Czwartek 8.00 -16.00
 • Piątek 8.00 -16.00

UWAGA!

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach podmiot realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione.

Szczegóły odnośnie wymaganych dokumentów możecie Państwo uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54.

WAŻNE:

> Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

> W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty.

Będziecie mieć Państwo na to nie mniej niż 14, jednak nie więcej niż 30 dni. 

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Prosimy mieć też na uwadze, że organ ustalający Państwa prawo do świadczeń rodzinnych w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości.

OD KIEDY I N A JAKI CZAS

> Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.

> Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  

WYPŁATA ZASIŁKU

> Jeśli ubiegacie się Państwo o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy (przypomnijmy: okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego) i złożycie wniosek o ustalenie prawa do niego wraz z dokumentami do 30 września, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca listopada. Jeśli natomiast wniosek taki złożycie Państwo pomiędzy 1 października a 30 listopada, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca grudnia.

D O D A T K I   D O   Z A S I Ł K U   R O D Z I N N E G O

Mając prawo do zasiłku rodzinnego możecie Państwo ubiegać się o następujące dodatki do tego zasiłku:

1. dodatek z tytułu urodzenia się dziecka,

2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Załączniki do pobrania dot. zasiłku rodzinnego

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO wersja 2021-2022
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ W TYM W SPECJALNYM. OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
 7. OŚWIADCZENIE DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA, O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN ?ZA ŻYCIEM? w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie