Dodatek mieszkaniowy

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Twój średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć kwoty 2.265,01 zł, w przypadku gdy prowadzisz gospodarstwo jednoosobowe.

Jeśli natomiast Twoje gospodarstwo jest wieloosobowe (tzn. prowadzisz je wspólnie z małżonkiem oraz innymi osobami stale z Tobą zamieszkującymi), średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (tzn. wszystkich osób z Tobą zamieszkujących i prowadzących to gospodarstwo), przypadający na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 1.698,76 zł.

Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób, to znaczy że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc. Rada gminy może podwyższyć maksymalną dopuszczalną powierzchnię użytkową mieszkania albo domu lub maksymalny dopuszczalny stopień jej przekroczenia – dowiedz się w swoim urzędzie gminy albo miasta, czyj est taka uchwała.

Limity powierzchni mieszkania

Liczba osób w gospodarstwie domowymPowierzchnia normatywnaPowierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczeniaPowierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba35 m245,5 m252,5 m2
2 osoby40 m252,0 m260,0 m2
3 osoby45 m258,5 m267,5 m2
4 osoby55 m271,5 m282,5 m2
5 osób65 m284,5 m297,5 m2
6 osób70 m291,0 m2105,0 m2

Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy właściwą dla miejsca zamieszkania  oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dz.U. 2021 r. poz. 2021

Źródło: www.gov.pl

Załączniki do pobrania dot. dodatku mieszkaniowego

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pdf, 1.71 MB)
  2. Deklaracja o wysokości dochodów (pdf, 0.76 MB)
  3. Zaświadczenie o zarobkach – dochód z ostatnich 3 miesięcy (pdf, 98 KB)
  4. Klauzula informacyjna (pdf, 73 KB)