Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Wyszkowie przy ul. 3 Maja 16, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Edyta Milewska, e-mail: iod@ops.wyszkow.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka na podstawie art.6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  4. podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest realizacja zadań,
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. Pani/Pana dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza, przetwarzane będą dla potrzeb prowadzenia postępowań wskazanych w pkt. 3, do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu konieczne jest wycofanie wcześniej wyrażonej przez Pani/Pana zgody lub w  przypadku gdy Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały,
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników oraz upoważnione podmioty, które są uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.