Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. otrzymają świadczenie w wysokości 100% dodatku do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

WAŻNE: Podczas składania wniosku konieczne jest poinformowanie pracownika o uzyskiwanych dochodach opodatkowanych oraz dochodach niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zaliczają się m .in.:

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP do 31 października 2022 r.

– tradycyjnie (papierowo) – do 31 października 2022 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54, w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 -16.00
 • Wtorek 8.00 -18.00
 • Środa Dzień wewnętrzny
 • Czwartek 8.00 -16.00
 • Piątek 8.00 -16.00

Formularz wniosku o dodatek osłonowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Wyszków (Aleja Róż 2), w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie (ul. 3 Maja 16), w Dziale Świadczeń Rodzinnych (ul. Kościuszki 54) oraz na stronie internetowej Ośrodka

KLIKNIJ: Wniosek o dodatek osłonowy

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

KLIKNIJ: Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1)

Grupa wsparcia po stracie osoby bliskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób, które zostały dotknięte utratą osoby bliskiej Spotkania będą się odbywały w drugą i czwartą środę każdego miesiąca 2022r.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 12.01.2022r. o godz. 18.30.

Grupa wsparcia po stracie osoby bliskiej. Plakat informacyjny.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – konsultacje

Przyjęcie do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026 Konsultacje

Burmistrz Wyszkowa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026

Termin składania uwag i propozycji  do projektu uchwały upływa 13 stycznia 2022 r.

Dokument projektu uchwały w tej sprawie wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej www.wyszkow.pl (zakładka NGO ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy w załączniku), który należy przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie: ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE), na adres e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl (do wiadomości: k.kacpura@ops.wyszkow.pl) lub dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2022r.

Ponadto w dniu 13.01.2022r. w godz. 16:00 – 17:.00 odbędzie się otwarte spotkanie on-line na platformie ZOOM. Link do spotkania dostępny będzie w dniu 13.01.2022r. na stronie bip.wyszkow.pl w zakładce „Dialog z mieszkańcami” oraz na stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl w zakładce „Aktualności”.

Link do spotkania na platformie ZOOM

Szczegóły w plikach do pobrania

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że na podstawie uchwały Nr XXXIX/445/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 2 grudnia 2021 r. oraz zarządzenia Nr 245/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 grudnia 2021 r. od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie realizował postępowania z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Wnioski będzie można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54.

Zapytanie ofertowe – Dostawy artykułów biurowych oraz chemicznych

Zapytanie ofertowe

„Realizację dostawy artykułów biurowych oraz chemicznych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie na 2022r.”

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 16

07-200 Wyszków

Tel./fax (29) 742-49-02

e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie artykułów biurowych oraz chemicznych w 2022 roku. Szczegółowy asortymentowo-ilościowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1. Określone w załączniku nr 1 ilości możliwych do zamówienia artykułów biurowych oraz chemicznych zostały podane szacunkowo i mogą ulec zmianie. Zamówienie na dostawę zawierające wyszczególnienie asortymentu i ilości będzie przesyłane do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od momentu złożenia zapotrzebowania.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

„Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla kandydatów do pracy oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w 2022r.”

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: 
www.ops.wyszkow.pl

Zapytanie ofertowe – Usługi BHP i PPOŻ

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w 2022r.”

ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie kompleksowych usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w 2022r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w siedzibie OPS w Wyszkowie.

Szczegóły w załączeniu

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy powierzenia danych (pdf, 594 KB)

Wzór umowy (doc, 65 KB)

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (docx, 16 KB)

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług pogrzebowych

Zaproszenie do składania ofertŚwiadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek Pomocy Społeczne w Wyszkowie w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.”

ZAMAWIAJĄCY

OśrodekPomocySpołecznej,

ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków,

tel./fax.(29)742-49-02, e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl

Strona internetowa: www.opswyszkow.pl,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosowniedo zapisówart. 17 ust 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocyspołecznej (Dz. U.z 2021r., poz. 2268) w liczbie5pogrzebów w terminie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

W tym pogrzebów tradycyjnych 2, pogrzebów z kremacją 2 i pochowanie szczątków 1.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Program „Opieka 75+”

Gmina Wyszków w 2021r. kolejny raz przystąpiła do programu „Opieka 75+”.
Otrzymane środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26 807zł., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy, wskazane w ustawie o pomocy społecznej, które:

 • przystąpiły do programu „Opieka75 +” w 2020r. i mają kontynuowane usługi opiekuńcze w 2021r.
 • po raz pierwszy zgłosiły się o pomoc w formie usług w 2021r.,
 • w 2021r. będą miały zwiększoną liczbę godzin usług w porównaniu do roku poprzedniego.

Udział środków własnych Gminy wydatkowanych na realizację Programu stanowi kwotę nie mniejszą 50% planowanego kosztu Programu.
Wsparciem zostało objętych 7 osób.

Zapytanie ofertowe

Realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe oraz środki czystości dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.   Oferty wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 17.12.2021r. do godz. 10.00: w zamkniętej kopercie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, Sekretariat.   Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę zadania, którego ona dotyczy. Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie w dniu 17.12.2021r. o godz. 10.30, Sekretariat – pok. nr 2

Zapytanie wraz załącznikami dostępne jest na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

centrum_wolontariatu_2zzr

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy poświęcają swój czas, zaangażowanie i wysiłek, bezinteresownie pomagając innym. Wśród wielu rozmaitych przejawów ludzkiej aktywności szczególnie cenny jest wolontariat. Najczęściej słyszymy o nim podczas finałów spektakularnych akcji dobroczynnych lub w obliczu klęsk żywiołowych. Jednak ten najpiękniejszy wolontariat zwykle bywa skromny. Nie pcha się w światła jupiterów. Wolontariusze oferują nam to wszystko, czego nie można kupić za największe pieniądze. Wolontariat jest też doskonałą szkołą charakteru. W równym stopniu wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy. Uczy życia w zespole, wśród – i dla – innych. Dlatego w dniu Waszego święta życzymy wszystkim wolontariuszom jak największej satysfakcji z pracy, cierpliwości – tak potrzebnej oraz sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A nam pozostałym – abyśmy jak najczęściej potrafili być bezinteresowni.