Garden party u seniorów

                 W dniu 21 września przy  Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie odbył się piknik pod hasłem „Garden party” zorganizowany przez społeczną grupę „Pracowite pszczółki”. Spotkanie prowadziła liderka grupy pani Wiesława Ryszewska, która przywitała uczestników i przybyłych gości, a wśród nich Panią Agnieszkę Mróz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

                 Projekt skierowany był do 30 osób w wieku 55+ z terenu Gminy Wyszków. Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane z Bonu Społecznego dla Seniorów II ze Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. W ramach Bonu seniorzy zorganizowali spotkanie z architektem zieleni, który zapoznał z zasadami pielęgnacji i nasadzeń roślin. Z pozyskanych środków zakupiono ziemię ogrodową, donice oraz niezbędne narzędzia do prac w ogrodzie. Dzięki udziałowi w projekcie seniorzy zagospodarowali taras i rabatę kwiatową przynależącą do Domu Dziennego Pobytu. Osoby starsze w ramach warsztatów teatralnych przygotowali krótką scenkę teatralną o pracy pszczół pod tytułem „Maja i nocne życie Gucia”, którą zaprezentowali na spotkaniu podsumowującym projekt. Po przedstawieniu, które dostarczyło wiele radości i skłoniło uczestników do przemyśleń oraz wspomnień z lat młodości „Pracowite pszczółki” zaprosiły wszystkich obecnych na ciepły posiłek i miodową przekąskę. Goście gratulowali seniorom pomysłowości oraz dziękowali za wkład pracy włożony w realizację działania. Projekt realizowany był przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie

Obrazek religijny, gołąb

Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha

oraz
Burmistrz Wyszkowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”

zapraszają Seniorów

 z terenu gminy i powiatu wyszkowskiego na uroczystą Mszę Św.

z okazji

 „Międzynarodowego dnia osób starszych”.

Msza Św. będzie odprawiona

dnia 01.10.2023r o godz.11.00

w Kościele pw.  Św. Wojciecha w Wyszkowie.

Informacja dot. świadczenia wspierającego

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia (realizatorem będzie ZUS),
 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Czytaj więcej

35 – lecie Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie

W dniu 09 września 2023 roku odbył się piknik z okazji 35 – lecia działalności Domu Dziennego Pobytu „Senior”.  Piknik był spotkaniem otwartym, na który przyszli uczestnicy z rodzinami, mieszkańcy osiedla, przyjaciele Domu a także seniorzy z terenu Gminy Wyszków. Uroczystość rozpoczęła się od koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Wyszkowie pod batutą J.F. Bieganowskiego. Uczestnicy wyszkowskiego Domu współpracują z różnymi organizacjami  i placówkami działającymi zarówno na rzecz osób starszych jak i dzieci i młodzieży, dlatego na spotkaniu jubileuszowym nie zabrakło dzieci ze świetlicy „Słoneczna”. Życzenia do Jubilatów skierował Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska, Wicestarosta Leszek Marszał, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz, ksiądz Roman Karaś oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych instytucji i grup społecznych. Podczas spotkania integracyjnego zapewniony był poczęstunek tj.  grillowane potrawy, chleb ze smalcem, leczo z warzyw z ekologicznego ogródka, ciasta oraz jubileuszowy tort. Organizację wspólnej zabawy uczestnicy pikniku zawdzięczają Burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu, Państwu Henryce i Andrzejowi Rucińskim, Hannie i Józefowi Wróblewskim, Teresie i Zbigniewowi Bedeckim, Ewelinie i Wojciechowi Chawłowskim, Pani Katarzynie Ponikiewskiej, Panu Dariuszowi Glince, Adamowi Szymańskiemu, społeczności MONAR w Wyszkowie, wolontariuszom oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Wygaszanie “covidowych” orzeczeń o niepełnosprawności – przypomnienie

Na skutek zmiany przepisów art. 15h specustawy covidowej nie będzie już stosowany. Zgodnie z art. 28 pkt 2 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) stanie się to po trzech miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z uwagi na to, że doszło do tego 5 maja br., to uchylenie art. 15h nastąpi 6 sierpnia br. To oznacza, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin ważności będzie się kończył, począwszy od tej daty nie będą dalej przedłużane. Ich posiadacze będą zaś musieli wystąpić o nowy dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Jednocześnie zgodnie z ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. kwota
świadczenia wychowawczego
500+ wzrośnie do 800 zł
Nie trzeba składać
dodatkowego wniosku
Kwota świadczenia zmieni się
automatycznie – świadczenie
w nowej wysokości będzie
wypłacane od stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okresświadczeniowy
(od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.) zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie, przez:

 • aplikację mobilną mZUS,
 • PUE ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Zródło: www.zus.pl;

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

Budzimy zrozumienie
wrzesień 2023
• porady specjalistów ZUS
• porady ekspertów z instytucji partnerskich
• materiały informacyjne
• atrakcje kulturalne, wykłady i warsztaty
Sprawdź harmonogram wydarzeń na stronie www.zus.pl
Na obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością zaprasza

We wrześniu zapraszamy na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS.

Jest to cykl wydarzeń w całej Polsce, podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz skonsultować się ze specjalistami instytucji partnerskich. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny.

Tegoroczne hasło przewodnie wydarzeń brzmi „budzimy zrozumienie”, bo obudzenie w sobie zrozumienia dla siebie i innych jest podstawą budowania dobrych relacji.

W ramach tej akcji na terenie wszystkich oddziałów ZUS w całej Polsce odbędą się wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań uczestnicy, ich bliscy oraz opiekunowie będą mogli uzyskać kompleksowe informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, przysługujących świadczeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Partnerami akcji są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Fundacja Integracja. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Udział w wydarzeniach mogą wziąć wszyscy, którzy są zainteresowani wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. Nie trzeba się na nie zapisywać, a udział jest bezpłatny.

Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Zachęcamy również do lektury tegorocznego wydania „Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2023”

Serdecznie zapraszamy

Zaproszenie do udziału w pracach w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24.07.2023 r.
OPS.ZI.11.2023

Zaproszenie do udziału w pracach w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), a także art. 9a ust. 2, 3, 5 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), gminy zostały zobowiązane do powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych.

Z uwagi na powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Wyszków, do udziału w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie (zwanego dalej: Zespołem Interdyscyplinarnym). Mając na uwadze brzmienie art. 9a ust. 7d – 7g ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy, spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego będą odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnym Porozumieniu, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, proszę o przesłanie pisemnej kandydatury, zawierającej imię i nazwisko osoby reprezentującej daną organizację pozarządową, kościół lub związek wyznaniowy oraz pełnioną w nim funkcję. Proszę o przesłanie ww. informacji do dnia 07.08.2023 r., na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, e – mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Osoby do kontaktu: pracownicy socjalni Monika Beresińska i Zofia Ciemerych, tel. 29 742 49 02 wew. 216