Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest organem administracji samorządowej powołanym uchwałą Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 31 marca 1990r. Współpracując na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami oraz osobami fizycznymi  i prawnymi, Ośrodek organizuje i realizuje zadania z  zakresu polityki społecznej na terenie Gminy Wyszków.

Cel pomocy społecznej

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia osób i ich rodzin, przeciwdziała marginalizacji osób, rodzin i środowisk. Podejmuje działania integracyjne oraz rozwijające lokalną demokrację.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania  w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej, mają obowiązek respektować ustalenia zawarte we wspólnie z pracownikiem socjalnym sporządzonym kontrakcie socjalnym.

Zasady realizowania pomocy społecznej

Świadczenia realizowane są na zasadach pomocniczości, subsydiarności i indywidualizacji, przez wyspecjalizowane służby społeczne.

Obecny model pomocy społecznej w Polsce kształtuje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dwojakiego rodzaju zadania w zakresie pomocy społecznej tj. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje administracyjne oraz przedkłada plany i sprawozdania Radzie Gminy z zakresu polityki społecznej na terenie Gminy Wyszków.

Ponadto ośrodek jest naturalnym miejscem, w którym spotykają się osoby potrzebujące pomocy z ludźmi gotowymi im pomagać.

Kogo obejmuje pomoc społeczna

  • rodziny dysfunkcyjne
  • rodziny z osobą bezrobotną
  • rodziny z osobą niepełnosprawną
  • rodziny niepełne
  • rodziny wielodzietne
  • rodziny z trudnościami wychowawczymi
  • ludzie złotego wieku
  • bezdomni

Świadczenia organizowane przez OPS

OPS organizuje różnorodne świadczenia – pomoc materialną w tym finansową, różnego rodzaju usługi (opiekuńcze, specjalistyczne) dożywianie, poradnictwo (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, psychiatryczne) organizowanie lokalnego systemu oparcia społecznego, rozwój samopomocy w środowisku lokalnym, stowarzyszeń, grup samopomocowych, grup wsparcia oraz inne instytucje z zakresu pomocy społecznej, wyrównywanie szans dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, rozwój wolontariatu.