Category Archives: Komunikaty Działu Świadczeń Rodzinnych

Informacja dot. programu Rodzina 800 +

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że 1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Świadczenie wychowawcze w ramach programu przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Prawo do świadczenia ustalane jest przez ZUS na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć przez:

– portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
– platformę PUE ZUS lub aplikację mZUS,
– bankowość elektroniczną.

Uwaga!
Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W tym przypadku świadczenie za poprzednie miesiące nie zostanie wyrównane.

Informacja dot. dodatku osłonowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przypomina, że 30 kwietnia 2024 r. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54 w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zgodnie z przepisami dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (przy ustalaniu dochodu brane są pod uwagę dochody za 2022 r.).

Wniosek o wypłatę można złożyć tylko raz. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Czytaj Więcej

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane po 1 stycznia 2024 r.

Świadczenie pielęgnacyjne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Czytaj więcej

Informacja dot. świadczenia wspierającego

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia (realizatorem będzie ZUS),
 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Czytaj więcej

Wygaszanie “covidowych” orzeczeń o niepełnosprawności – przypomnienie

Na skutek zmiany przepisów art. 15h specustawy covidowej nie będzie już stosowany. Zgodnie z art. 28 pkt 2 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) stanie się to po trzech miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z uwagi na to, że doszło do tego 5 maja br., to uchylenie art. 15h nastąpi 6 sierpnia br. To oznacza, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin ważności będzie się kończył, począwszy od tej daty nie będą dalej przedłużane. Ich posiadacze będą zaś musieli wystąpić o nowy dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Jednocześnie zgodnie z ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

SKŁADANIE WNIOSKU o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r., tzw. dodatku gazowego

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

Należy łącznie spełnić dwa warunki:

 • Warunek 1:
 • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT,
 • Warunek 2:
 • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
 • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,
 • Kto składa wniosek

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wynika to z przepisów, art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

Jeśli osoba, która podpisała umowę z dostawcą gazu nie może osobiście złożyć wniosku w urzędzie:

 • może złożyć wniosek elektronicznie lub przez aplikację mobilną „mObywatel”
 1. Gdzie składa się wniosek

W Gminie Wyszków obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski w tradycyjnej formie można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54 w godzinach:

Poniedziałek   8.00 -16.00

Wtorek           8.00 -18.00

Środa              Dzień wewnętrzny

Czwartek        8.00 -16.00

Piątek             8.00 -16.00

 1. Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się:

 • na piśmie

Wzór wniosku znajdziesz poniżej

Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (PDF, 409 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku (pptx, 882 KB)

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

 • przy użyciu aplikacji mObywatel

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

 1. Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

W każdym przypadku:

 • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Jeśli to niezbędne w danym przypadku:

 • dokumenty zaświadczające o dochodzie.

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:

 • dowód zasądzenia alimentów,
 • informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
 • informacje o przyznanym stypendium,
 • informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.
 • Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Wypłata refundacji podatku VAT

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT:

 • na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej,
 • informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT (w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT).

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Forma wypłaty refundacji podatku VAT:

 • przelewem na rachunek bankowy – we wniosku o refundację podatku VAT należy wskazać numer rachunku, na który zostanie przekazana kwota przydzielonego świadczenia. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek.

Definicje ustawowe:

 • gospodarstwo domowe – osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Definicja zawarta w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
 • odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym – odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. Definicja zawarta w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723),
 • paliwa gazowe to gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia. Definicja zawarta w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723),

Informacje:

 • Faktura VAT rozliczeniowa dokumentuje rzeczywiste dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • Dowód zapłaty za fakturę VAT: każdy dokument bankowy lub księgowy stwierdzający zapłatę, oświadczenie sprzedawcy paliw gazowych, że faktura została opłacona.
 • Decyduje miejsce zamieszkania nie zameldowania; jeśli składający wniosek dysponuje kilkoma budynkami lub lokalami na terenie różnych gmin, tylko jeden z nich będzie stanowić lokalizację danego gospodarstwa domowego.
 • Informacje we wniosku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023 (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy wydawane są od 1 sierpnia 2022 r. Na stronie internetowej w zakładce Świadczenia rodzinne ?> Dokumenty do pobrania znajdą Państwo aktualne wzory wniosków o ustalenie prawa do realizowanych przez nas świadczeń. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków drogą internetową od 1 lipca 2022 r.

Fundusz Alimenatcyjny

Możliwość złożenia wniosków:

 • od 1 lipca 2022 r. ? w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • od 1 sierpnia 2022 r. ? w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada ? ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Możliwość złożenia wniosków:

 • ? od 1 lipca 2022 r. ? w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • ? od 1 sierpnia 2022 r. ? w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania ? wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. otrzymają świadczenie w wysokości 100% dodatku do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy ? w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy ? w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

WAŻNE: Podczas składania wniosku konieczne jest poinformowanie pracownika o uzyskiwanych dochodach opodatkowanych oraz dochodach niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zaliczają się m .in.:

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1?3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8?10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP ? do 31 października 2022 r.

– tradycyjnie (papierowo) ? do 31 października 2022 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54, w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 -16.00
 • Wtorek 8.00 -18.00
 • Środa Dzień wewnętrzny
 • Czwartek 8.00 -16.00
 • Piątek 8.00 -16.00

Formularz wniosku o dodatek osłonowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Wyszków (Aleja Róż 2), w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie (ul. 3 Maja 16), w Dziale Świadczeń Rodzinnych (ul. Kościuszki 54) oraz na stronie internetowej Ośrodka

KLIKNIJ: Wniosek o dodatek osłonowy

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

KLIKNIJ: Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej ? na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1)

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że na podstawie uchwały Nr XXXIX/445/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 2 grudnia 2021 r. oraz zarządzenia Nr 245/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 grudnia 2021 r. od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie realizował postępowania z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Wnioski będzie można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54.

Komunikat w sprawie zaświadczeń do Programu “Czyste Powietrze”

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Dobry Start 300+

Plakat Dobry Start 300 dla Ucznia. Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie DobryStart 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:
? na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
? przez bankowość elektroniczną
? na portalu empatia.mpips.gov.pl
Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który złoży go za Ciebie. Zapraszamy: termin 14 lipca 2021 godz. 9:00-14:00 w Centrum dla Rodziny - ul. Kościuszki 54 w Wyszkowie (budynek WOSIR)
Jak uzyskać świadczenie "Dobry start" Złóż wniosek elektronicznie: przez bankowość elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl, na portalu emp@tia

Wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek – dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl pod adresem  Program Dobry Start – ZUS.

Instrukcje:

Filmy instruktażowe:

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka bez względu na dochód rodziny.

Zmiany w programie Dobry Start ? 300+ oraz nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Dobry Start ? 300+

Rada Ministrów w dniu 15 czerwca 2021 r. przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu ?Dobry Start? na rok szkolny 2021/2022.
Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a wypłata realizowana będzie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski wyłącznie online:                                                                                                                                                                                                                           
? przez Portal informacyjno-usługowy  Emp@tia,
? przez bankowość elektroniczną,
? przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada br.

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy wydawane będą od 1 sierpnia 2021 r. Na stronie internetowej w zakładce Świadczenia rodzinne ?> Dokumenty do pobrania znajdą Państwo aktualne wzory wniosków o ustalenie prawa do realizowanych przez nas świadczeń. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków drogą internetową od 1 lipca 2021 r.

Fundusz Alimenatcyjny

Możliwość złożenia wniosków:

 • od 1 lipca 2021 r. ? w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • od 1 sierpnia 2021 r. ? w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • od 1 września do 30 września ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 października do 31 października ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada ? ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ? ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Możliwość złożenia wniosków:

 • ? od 1 lipca 2021 r. ? w formie elektronicznej (portal Empatia@),
 • ? od 1 sierpnia 2021 r. ? w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
 • od 1 września do 31 października ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 31 grudnia ? ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 są już dostępne do pobrania w siedzibie Centrum dla Rodziny przy ul. Kościuszki 54. Wnioski są również dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce “Świadczenia rodzinne” -> “Dokumenty do pobrania”. Wypełnione wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2021 r.

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o załatwianie spraw samodzielnie bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywania ust i nosa maseczką oraz do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Jednocześnie nadal zachęcamy do składania wniosków drogą internetową. Wnioski można składać za pośrednictwem m.in. portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS.

Warto pamiętać o złożeniu wniosku do końca kwietnia, ponieważ gwarantuje to ustalenie prawa do świadczenia bez przerwy w wypłacie. Przypominamy również, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Godziny pracy Centrum dla Rodziny


Dział Świadczeń Rodzinnych OPS informuje o godzinach przyjmowania interesantów w Centrum dla Rodziny.

Poniedziałek   –   8:00  – 16:00
Wtorek            –   8:00  – 18:00
Środa               –  DZIEŃ  WEWNĘTRZNY
Czwartek         –   8:00  – 16:00
Piątek              –   8:00  – 16:00

Zachęcamy również do składana wniosków drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, za pośrednictwem banków lub przez portal PUE ZUS.