Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Informacja o programie

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2023. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 118 875,06 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Gminie Wyszków są skierowane do 14 osób spełniających wymogi formalne programu:

 • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów. Asystent realizuje usługi wyłącznie na  rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 • Szczegóły na temat realizacji Programu znajdują się:

PROGRAM-AOON-JST_EDYCJA_2023 (docx, 76 KB)


Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Logotypy

Gmina Wyszków pozyskała dofinansowanie w kwocie 118 875,06 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2023″.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym niepełnosprawnych, a także przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym zadaniem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zapoznanie się z treścią Programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (docx, 75 KB) i zachęcamy do składania wypełnionych wniosków. W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 14 osób niepełnosprawnych w tym:

 • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie  ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia wraz z klauzulą RODO
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 26 kwietnia 2023 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, sekretariat.

 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
 • drogą pocztową na adres Ośrodka

W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod nr tel. 29 742 49 02 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 nie jest równoznaczne z przyznaniem usług asystenta.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Do pobrania: