Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka – Za Życiem

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4000 zł może uzyskać rodzic dziecka, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka.
Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu). Zaświadczenie takie wydaje tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada dowolną specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej
– zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską. Wzór tego zaświadczenia jest taki sam jak zaświadczenia do becikowego. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.

Wniosek można złożyć ciągu 12 miesięcy od urodzenia się żywego dziecka. Jeśli złożysz wniosek po terminie ? nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia. Jeśli wniosek ma braki albo błędy ? urząd poprosi cię o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeśli tego nie zrobisz ? wniosek nie będzie rozpatrzony.

Źródło: www.gov.pl

    1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia – Za Życiem
    2. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarską (PDF, 177 KB)
    3. Zaświadczenie lekarskie (PDF, 130 KB)