Category Archives: Ogłoszenia o pracę

Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko asystenta rodziny (umowa zlecenie).


Od kandydatów oczekujemy:

 • spełnienia wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • kandydat posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
 • kandydat posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ;
 • kandydat posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • spełnienia pozostałych wymagań, o których mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli asystentem może być osoba, która:
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadania obywatelstwa polskiego
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 • znajomości między innymi przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • łatwości nawiązywania kontaktów z innymi osobami i pracy w zespole,
 • dobrego planowania pracy w stresujących warunkach ze względu na różnorodność zadań,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie lipiec – grudzień 2021r.

Szczegóły w załączeniu:

Oświadczenie do oferty pracy (DOCX, 7 KB)

Oferta pracy na stanowisko psychologa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16, poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa (umowa zlecenia).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku psychologia
 • doświadczenia zawodowego, popartego świadectwami pracy, referencjami lub zaświadczeniami

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • wysokiego stopnia empatii,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami będącymi w żałobie.

Forma zatrudnienia oraz czas realizacji: umowa zlecenie. Przewidywana ilość – około 20 godzin w okresie sierpień – grudzień 2021r.

Zakres wykonywanych zadań: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób będących w żałobie 2 x w miesiącu po 2 godz.

Szczegóły w załączeniu:

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (DOCX, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (DOCX, 16 KB)

Oferta pracy na stanowisko – Pracownik socjalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Od kandydatów oczekujemy:

 • spełnienia wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. art. 116 ustawy pomocy społecznej, czyli spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • kandydat posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • kandydat ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • kandydat ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego do dnia 31 grudnia 2013r. na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie.
 • posiadania obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • znajomości między innymi przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • doświadczenia w zawodzie pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • łatwości nawiązywania kontaktów z innymi osobami i pracy w zespole,
 • dobrego planowania pracy w stresujących warunkach: presja czasu, różnorodność zadań,
 • dobrej znajomości obsługi komputera i pakietów biurowych (np. LibreOffice, MS OFFice),
  umiejętności obsługi systemu POMOST.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje kandydatów do zatrudnienia na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Oferta pracy na stanowisko terapeuta (PDF, 141 KB)

Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna (PDF, 557 KB)

Oświadczenia dla kandydata (PDF, 41KB)

Informacja o wyniku rekrutacji (Plik PDF, 58KB) (Plik DOCX, 13KB)

Nabór na staż

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że przyjmie 2 osoby bezrobotne na
staż w wieku 30 lat i więcej.

Miejsce odbywania stażu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 54.

Przewidywany termin realizacji stażu: czerwiec 2020 r. do październik 2020 r.
Stanowisko – pracownik biurowy.

Realizatorem stażu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie w ramach projektu ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)”.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o kontakt (preferowana forma telefoniczna) z Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie, celem ustalenia terminu odebrania skierowania na staż. Szczegółowe informacje na temat stażu można uzyskać pod nr. telefonu (29) 74 290 97 wew. 244 w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

Pobierz ogłoszenie w pliku (PDF, 39 KB)