Deklaracja dostępności dla strony internetowej ops.wyszkow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-03-24.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.
  2. skany, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego.

Materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jestRobert Augustyniak,dostepnosc@ops.wyszkow.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 297424902. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  3. sposób kontaktu
  4. wskazanie szczególnego, alternatywnego (odpowiedni dla żądającego) sposobu dostępu do informacji ? jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, skargę można także przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 225517700
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy 3 Maja. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejść prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania, wyposażone są jedynie w mechanizm samozamykający.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ośrodek zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać poprzez zgłoszenie się do siedziby Ośrodka, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem.
Rozmowa będzie w czasie rzeczywistym. Usługa dostępna jest w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ? Dział Świadczeń Rodzinnych , ul. Kościuszki 54, 07-200 Wyszków.

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Szkolnej (od osiedla 11 listopada oraz. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą: schody na których zostały zamontowane szyny dla wózków, natomiast na filarze zewnętrznym został umieszczony przycisk (odpowiednio oznaczony), którego mogą użyć osoby mające problem z poruszaniem się, bądź dostaniem się do budynku,służący do wywołania pracownika.Za drzwiami wejściowymi znajdują się drzwi wewnętrzne, nie posiadające mechanizmu automatycznego otwierania, wyposażone w system samozamykający. Wewnątrz budynku znajdują się schody (7 stopni) z jednostronną poręczą.

Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ośrodek zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać poprzez zgłoszenie się do siedziby Ośrodka, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa będzie w czasie rzeczywistym.
Usługa dostępna jest w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8:00 do 16:00, wtorek w godzinach 8:00-18:00.


Dom Dziennego Pobytu ?Senior?, ul. 3 Maja 18, 07-200 Wyszków.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Okrzei. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie. Brak pochylni dla wózków. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania, wyposażone są jedynie w mechanizm samozamykający.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ośrodek zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać poprzez zgłoszenie się do siedziby Ośrodka, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa będzie w czasie rzeczywistym.
Usługa dostępna jest w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 8:00 do 16:00, wtorek, środa w godzinach 9:00-17:00.


Raporty o stanie dostępności

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (PDF, 4.25MB)

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego w wersji dostępnej (PDF, 7.26MB)