Category Archives: Aktualności

35 – lecie Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie

W dniu 09 września 2023 roku odbył się piknik z okazji 35 – lecia działalności Domu Dziennego Pobytu „Senior”.  Piknik był spotkaniem otwartym, na który przyszli uczestnicy z rodzinami, mieszkańcy osiedla, przyjaciele Domu a także seniorzy z terenu Gminy Wyszków. Uroczystość rozpoczęła się od koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Wyszkowie pod batutą J.F. Bieganowskiego. Uczestnicy wyszkowskiego Domu współpracują z różnymi organizacjami  i placówkami działającymi zarówno na rzecz osób starszych jak i dzieci i młodzieży, dlatego na spotkaniu jubileuszowym nie zabrakło dzieci ze świetlicy „Słoneczna”. Życzenia do Jubilatów skierował Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska, Wicestarosta Leszek Marszał, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz, ksiądz Roman Karaś oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych instytucji i grup społecznych. Podczas spotkania integracyjnego zapewniony był poczęstunek tj.  grillowane potrawy, chleb ze smalcem, leczo z warzyw z ekologicznego ogródka, ciasta oraz jubileuszowy tort. Organizację wspólnej zabawy uczestnicy pikniku zawdzięczają Burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu, Państwu Henryce i Andrzejowi Rucińskim, Hannie i Józefowi Wróblewskim, Teresie i Zbigniewowi Bedeckim, Ewelinie i Wojciechowi Chawłowskim, Pani Katarzynie Ponikiewskiej, Panu Dariuszowi Glince, Adamowi Szymańskiemu, społeczności MONAR w Wyszkowie, wolontariuszom oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

Budzimy zrozumienie
wrzesień 2023
• porady specjalistów ZUS
• porady ekspertów z instytucji partnerskich
• materiały informacyjne
• atrakcje kulturalne, wykłady i warsztaty
Sprawdź harmonogram wydarzeń na stronie www.zus.pl
Na obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością zaprasza

We wrześniu zapraszamy na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS.

Jest to cykl wydarzeń w całej Polsce, podczas których zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz skonsultować się ze specjalistami instytucji partnerskich. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny.

Tegoroczne hasło przewodnie wydarzeń brzmi „budzimy zrozumienie”, bo obudzenie w sobie zrozumienia dla siebie i innych jest podstawą budowania dobrych relacji.

W ramach tej akcji na terenie wszystkich oddziałów ZUS w całej Polsce odbędą się wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań uczestnicy, ich bliscy oraz opiekunowie będą mogli uzyskać kompleksowe informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, przysługujących świadczeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Partnerami akcji są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Fundacja Integracja. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Udział w wydarzeniach mogą wziąć wszyscy, którzy są zainteresowani wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. Nie trzeba się na nie zapisywać, a udział jest bezpłatny.

Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Zachęcamy również do lektury tegorocznego wydania „Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2023”

Serdecznie zapraszamy

Zaproszenie do udziału w pracach w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24.07.2023 r.
OPS.ZI.11.2023

Zaproszenie do udziału w pracach w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), a także art. 9a ust. 2, 3, 5 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), gminy zostały zobowiązane do powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych.

Z uwagi na powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Wyszków, do udziału w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie (zwanego dalej: Zespołem Interdyscyplinarnym). Mając na uwadze brzmienie art. 9a ust. 7d – 7g ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy, spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego będą odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnym Porozumieniu, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, proszę o przesłanie pisemnej kandydatury, zawierającej imię i nazwisko osoby reprezentującej daną organizację pozarządową, kościół lub związek wyznaniowy oraz pełnioną w nim funkcję. Proszę o przesłanie ww. informacji do dnia 07.08.2023 r., na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, e – mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Osoby do kontaktu: pracownicy socjalni Monika Beresińska i Zofia Ciemerych, tel. 29 742 49 02 wew. 216

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie terapeuta realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – psychicznymi (docx, 26 KB)

Oświadczenie dla kandydata (docx, 14 KB)

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Informacja o wyniku zatrudnienia (docx, 16 KB)

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Logotypy faga i godło RP oraz MRiPS

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od marca bieżącego roku przystąpiła do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – moduł II,  jest to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek  bezpieczeństwa”, która połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa „opieki na odległość” na odległość finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80%   oraz środków własnych gminy.  W roku bieżącym wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania stanowi kwota 17 015,00zł.

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie terapeuta realizujacy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – psychicznymi (docx, 25 KB)

Oświadczenie dla kandydata (docx, 14 KB)

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Informacja o wynikach zatrudnienia (docx, 15 KB)

Informacja o realizacji wieloletniego rządowego programu  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. W ramach Programu w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Wyszkowie realizowane są 2 moduły:

I MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 200% kryterium tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły

ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

II MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 200 % kryterium, tj. 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach

wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy


Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Całkowita wartość zadania: 693.150,00 zł
Dofinansowanie: 554.520,00 zł

                W związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Wyszków uzyskano zgodę na zmniejszenie udziału 

z 40% wkładu własnego do wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania w 2023r.

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 114 285,17 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

Programem Opieka Wytchnieniowa na terenie Gminy Wyszków będzie objętych 15 osób
z niepełnosprawnościami
, w tym 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 8 osób
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach programu świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika lub Realizatora Programu w wymiarze 13 dni na osobę – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 12 dni na osobę – dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach Programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków lub pod numerem telefonu 29 742 40 97 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 znajdziesz na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z woj. mazowieckiego 2022

Warszawa, dnia 1 marca 2023 roku

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

Niepełnosprawność przysparza wiele trudności oraz problemów osobom nią dotkniętym, ale stawia także wiele wyzwań przed ich najbliższymi. Sytuacja życiowa rodzin, w których pojawia się niepełnosprawność, bywa bardzo skomplikowana i często wymaga zarówno wsparcia ekonomicznego, jak i społecznego oraz psychologicznego. W ramach realizacji projektu Fundacja Edukacji Nowoczesnej podejmie działania, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, a także zapewni pomoc psychologiczną i prawno-informacyjną rodzinie tych osób.

W ramach projektu oferujemy:

1. Dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowane zostaną warsztaty grupowe(4 grupy 5-osobowe:średnio 2,5h dwa razy w miesiącu) rozwijające ich umiejętności oraz pasje. Każda osoba będzie mogła wybrać spośród poniższych grup tematycznych:

 • gra na instrumentach (klawisze, perkusja, gitara, instrumenty smyczkowe);
 • nauka wokalu/emisji głosu, nauka homerecordingu;
 • szkolenie wizerunkowe (praca z wizerunkiem/stresem/trening asertywności);
 • nauka tańca (przewidziane są specjalistyczne zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi);
 • nauka języka obcego;
 • szkolenie komputerowe, z obsługi smartfona, projektowania graficznego, obróbki zdjęć;
 • zajęcia fotograficzne.

2. Dla rodziców/opiekunów prawnych oraz innych członków rodziny osób z niepełnosprawnością zorganizowane zostaną:

 • indywidualne wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz technicznego (dot. m.in. przysługujących osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i/lub opiekunom dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, usług) w formie dyżurów. W bieżącym roku zostanie na nie poświęcone odpowiednio 96h, 96h i 48h;
 • grupy wsparcia (średnio 2,5h w każdym miesiącu).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

 1. Dla osoby z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności oraz podpisany formularz zgłoszeniowy;
 2. Dla członków rodziny lub opiekuna prawnego – orzeczenie o niepełnosprawności osoby spokrewnionej oraz podpisany formularz zgłoszeniowy.

Projekt jest skierowany do osób z gmin wiejskich/miejsko-wiejskich z woj. mazowieckiego, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych placówek wsparcia oraz nie są mieszkańcami domu pomocy społecznej, ani całodobowej placówki wsparcia.

Kontakt: e-mail: k.pawlowska@fen.net.pl, tel: 661 020 775

Okres realizacji: 23.05.2022-30.11.2024 r

Projekt sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.