Category Archives: Aktualności

Zapytanie ofertowe – „Realizacja przewozów dla pracowników socjalnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

Wyszków, dn. 07.06.2021r.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax  (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przewóz pracowników socjalnych samochodem osobowym do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej  na terenie miasta i Gminy Wyszków przez co najmniej 4 dni w tygodniu w godzinach 8.30-16.00, 
 2. szacunkowa liczba kilometrów w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.07.2021r. do 31.12.2021r. wynosi 4 446 km, przy czym liczba ta  może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w tym finansowych. Liczba kilometrów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W związku z powyższym, Wykonawca składający ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia ilości kilometrów nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego.
 3. świadczenie usług transportowych poza terenem Gminy Wyszków zgodnie z zamówieniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
 4. umożliwienie przewozu pracowników trzema samochodami w tym samym czasie,
 5. umożliwienie realizacji usługi transportowej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta,
 6. umożliwienie realizacji dodatkowej usługi transportowej w ciągu 0,5 godziny od przyjęcia zamówienia złożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 7. realizacja usługi transportowej samochodami o roczniku nie starszym niż 2017 rok.
 8. Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 9. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy aktualne przeglądy i ubezpieczenia pojazdów przeznaczonych do przewozu osób (OC+NNW).
 1.  Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od 01-07-2021r. do dnia 31-12-2021r.

Szczegóły w załączeniu.

Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko asystenta rodziny (umowa zlecenie).


Od kandydatów oczekujemy:

 • spełnienia wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • kandydat posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
 • kandydat posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ;
 • kandydat posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • spełnienia pozostałych wymagań, o których mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli asystentem może być osoba, która:
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadania obywatelstwa polskiego
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 • znajomości między innymi przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • łatwości nawiązywania kontaktów z innymi osobami i pracy w zespole,
 • dobrego planowania pracy w stresujących warunkach ze względu na różnorodność zadań,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie lipiec – grudzień 2021r.

Szczegóły w załączeniu:

Oświadczenie do oferty pracy (DOCX, 7 KB)

Oferta pracy na stanowisko psychologa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16, poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa (umowa zlecenia).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku psychologia
 • doświadczenia zawodowego, popartego świadectwami pracy, referencjami lub zaświadczeniami

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowanej opinii,
 • wysokiego stopnia empatii,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami będącymi w żałobie.

Forma zatrudnienia oraz czas realizacji: umowa zlecenie. Przewidywana ilość – około 20 godzin w okresie sierpień – grudzień 2021r.

Zakres wykonywanych zadań: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób będących w żałobie 2 x w miesiącu po 2 godz.

Szczegóły w załączeniu:

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (DOCX, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (DOCX, 16 KB)

Oferta pracy na stanowisko – Pracownik socjalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Od kandydatów oczekujemy:

 • spełnienia wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. art. 116 ustawy pomocy społecznej, czyli spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • kandydat posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • kandydat ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • kandydat ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego do dnia 31 grudnia 2013r. na jednym z kierunków:
 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. politologia,
 4. polityka społeczna,
 5. psychologia,
 6. socjologia,
 7. nauki o rodzinie.
 • posiadania obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • znajomości między innymi przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • doświadczenia w zawodzie pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • łatwości nawiązywania kontaktów z innymi osobami i pracy w zespole,
 • dobrego planowania pracy w stresujących warunkach: presja czasu, różnorodność zadań,
 • dobrej znajomości obsługi komputera i pakietów biurowych (np. LibreOffice, MS OFFice),
  umiejętności obsługi systemu POMOST.

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe

Wyszków, dn. 05.05.2021r.

„Realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe, środki czystości, odzież, obuwie oraz artykuły szkolne dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

Zamawiający

Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
NIP: 762-188-85-05
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków

Tel./ fax  (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja talonów podlegających wymianie na artykuły żywnościowe, środki czystości, odzież, obuwie oraz artykuły szkolne dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wyszkowie w okresie 01.06.2021r. – 31.12.2021r.

Szczegóły w plikach do pobrania

Kondolencje

Grafika. Czarna róża na białym tle.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Dziarskiej.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje w trudnych chwilach po śmierci Ś.P. Ireny Dziarskiej, wieloletniej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu składają Dyrektor oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Plakat informujący o Narodowym Spisie Powszechnym w 2021r.

Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy.

Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.

Obowiązek, ale przede wszystkim szansa

Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni). Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw – o statystyce publicznej oraznarodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.

Nasz udział w spisie powinien jednak wynikać przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności. Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe10 lat. Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.

Najwygodniej przez Internet

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna – możemy się spisać w domuw dogodnym dla siebie terminie nie czekając na kontakt z rachmistrzem.

Aplikacja spisowa NSP 2021 zostanie udostępniona 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej.

Rachmistrz tylko w ostateczności

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy mu odmówićudzielenia odpowiedzi. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym dla nas terminie.

Na terenie województwa mazowieckiego będzie pracować 2,5 tys. rachmistrzów spisowych. Dane odnośnie tożsamości rachmistrza będziemy mogli zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl, a także na stronie internetowejUrzędu Statystycznego w Warszawiehttps://warszawa.stat.gov.pl/.

Dane będą bezpieczne

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej – są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Życzenia Wielkanocne

Grafika przedstawia wiosenną kompozycję świąteczną. Gniazdo z jajkami otoczone bukietami kwiatów.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, spokoju, radości, nadziei i wiary w dobro.
Niech te Święta w tak wyjątkowym czasie,
staną się dla wszystkich okazją do pojednania,
okazywania sobie miłości i wzajemnego szacunku.

Dyrektor, Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wyszkowie
oraz Stowarzyszenie „Promenada”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje kandydatów do zatrudnienia na stanowisko terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Oferta pracy na stanowisko terapeuta (PDF, 141 KB)

Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna (PDF, 557 KB)

Oświadczenia dla kandydata (PDF, 41KB)

Informacja o wyniku rekrutacji (Plik PDF, 58KB) (Plik DOCX, 13KB)

UWAGA!!!

Ostrzeżenie – podszywanie się pod pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

W związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych pod pracowników socjalnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie  zatrudniony w tutejszym Ośrodku posiada legitymacje służbową potwierdzającą jego tożsamość. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za pracownika socjalnego, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem. Numery telefonów OPS:
 • (29) 742 40 97
 • (29) 742 49 02
 • (29) 742 96 16
Ewentualnie na policję tel. 112 lub 997, celem zgłoszenia jakichkolwiek wątpliwości.

Informacja

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie przyjmuje interesantów w godz.:

Wtorek 9:00 – 11:00
Czwartek 13:00 – 15:00

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż
dzień 24.12.2020 r.
jest dniem wolnym od pracy dla pracowników.
W związku w powyższym w tym dniu
ośrodek będzie nieczynny.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Agnieszka Mróz

Zaproszenie

Proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha oraz Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” zapraszają Seniorów z terenu miasta i gminy Wyszków na uroczystą Mszę Św. z okazji „Międzynarodowego dnia osób starszych”.

Msza Św. będzie odprawiona dnia 01.10.2020r o godz. 10.00 w Kościele pw.  Św. Wojciecha w Wyszkowie.