Category Archives: Aktualności

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy, przez osoby starsze, samotne oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej po uprzednim spełnieniu określonych kryteriów.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie ul. 3 Maja 16 lub pod nr telefonów:

29 74 249 02
29 742 40 97
29 742 96 16

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie zadania:

Świadczenie usług dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 01.08.2020r. do
31.07.2021r. z terenu Gminy Wyszków.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług dla osób bezdomnych kobiet i mężczyzn (Plik PDF, 592 KB)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego schronienie noclegownia (Plik docx, 20 KB)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego schronisko  (Plik docx, 19 KB)

 

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Szanowni Mieszkańcy!

informujemy, iż od 27 maja 2020 r. prowadzona będzie bezpośrednia obsługa mieszkańców wewnątrz budynku w siedzibach Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie .

W siedzibie głównej przy ul. 3 Maja 16 otwarte będzie jedno wejście do budynku (wejście nr 2), oraz nadal czynny będzie punkt przyjęcia interesantów (przy wejściu nr 2), w którym można np. złożyć wniosek, pobrać druki lub załatwić sprawę nie wymagającą osobistego kontaktu z pracownikiem. W punkcie pełni dyżur pracownik socjalny.


Natomiast w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 54 otwarte będzie wejście główne.

Przy wejściach głównych dostępne są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym do rąk.

Jednocześnie przypominamy o nałożonym przez rząd obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 787) dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

W każdym przypadku konieczności odbycia osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie interesanci proszeni są o załatwianie spraw samodzielnie bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, zakrywania ust i nosa maseczką lub odzieżą (np. szalik, chusteczka) i do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi udostępnionymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie nie zaprzestał swej działalności i cały czas stara się w tym trudnym czasie służyć Państwu pomocą i wsparciem jak najlepiej. W trosce o zdrowie Państwa jak również pracowników zwracam się z prośbą o przestrzeganie odgórnie nałożonych zasad reżimu sanitarnego.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
Agnieszka Mróz

Jeżeli sprawa nie jest pilna i nie wymaga wizyty osobistej nadal zalecamy:

1. kontakt telefoniczny pod nr:

Sprawy ogólne

  • (29) 74 249 02,
  • (29) 742 40 97,
  • (29) 742 96 16
  • 510 034 959

Sprawy wsparcie seniorów, osób niesamodzielnych – (29) 74 249 02 wew. 215 i 217

Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji – (29) 74 249 02 wew. 215

Wypłata zasiłków – (29) 74 249 02 wew. 204

Świadczenia rodzinne – (29) 74 249 02 wew. 231

Fundusz alimentacyjny – (29) 74 249 02 wew. 234

Świadczenia 500+ – (29) 74 249 02 wew. 232

2. kontakt e-mailowy: sekretariat@ops.wyszkow.pl
3. kontakt poprzez platformę ePUAP,
4. korzystanie z tradycyjnej drogi korespondencji

Nabór na staż

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że przyjmie 2 osoby bezrobotne na
staż w wieku 30 lat i więcej.

Miejsce odbywania stażu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 54.

Przewidywany termin realizacji stażu: czerwiec 2020 r. do październik 2020 r.
Stanowisko – pracownik biurowy.

Realizatorem stażu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie w ramach projektu ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)”.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o kontakt (preferowana forma telefoniczna) z Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie, celem ustalenia terminu odebrania skierowania na staż. Szczegółowe informacje na temat stażu można uzyskać pod nr. telefonu (29) 74 290 97 wew. 244 w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

Pobierz ogłoszenie w pliku (PDF, 39 KB)

Pasje Seniorów w czasie pandemii

Wyszkowscy Seniorzy w czasie pandemii koronawirusa oddają się swoim pasjom, realizują plany, czytają książki, rozwiązują krzyżówki i tęsknią za normalnym życiem. Niektórzy z nich udokumentowali swoje działania, którymi chcą się z nami podzielić 😊 😍 😉

Wyszkowskie Święto Seniora

W dniu 18 listopada uczestnicy OPS Domu Dziennego Pobytu “Senior” w Wyszkowie celebrowali Ogólnopolski Dzień Seniora. Serdeczne życzenia dla seniorów z okazji ich święta złożył Pan Rafał Jaźwiński – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tym razem święto przybrało formę patriotyczną. Seniorzy Przygotowali program słowno – muzycznym ku czci Niepodległej, jednak nie zabrakło wierszy i anegdot o tematyce senioralnej. Po części oficjalnej i poczęstunku miała miejsce zabawa taneczna. Wydarzenie honorowym patronatem objął Starosta Powiatu Wyszkowskiego.

Ogłoszenie o pracę

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku PRACOWNIK SOCJALNY.

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.


Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:

– należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;

– dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Szczegółowe wytyczne dotyczące uznania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl w zakładce ,,pomoc społeczna’’, ,,interpretacje wybranych przepisów’’.

2. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

4. Wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postepowania administracyjnego.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego w jednostkach pomocy społecznej.
2. Umiejętność skutecznego komunikowania się, pracy w zespole, empatia i kultura osobista;
3. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
4. Odporność na sytuacje stresowe;
5. Znajomość obsługi komputera.


III. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

IV. Przewidywany termin zatrudnienia: od dnia 1 listopada 2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

  • podpisany list motywacyjny;

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności, staż pracy;

  • podpisany kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna – (załącznik do ogłoszenia);

  • Oświadczenia kandydata – (załącznik do ogłoszenia).VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie w terminie do dnia 21.10.2019 r. w godzinach od 800 do 1600 do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Oferta pracy na stanowisko pracownik socjalny”

lub przesłać dokumenty w wersji elektronicznej e-mailem na adres sekretariat@ops.wyszkow.pl

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania w wyżej wskazanych dokumentach następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy lub zawiera dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o stopniu niepełnosprawności, wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne będą zawierały szerszy zakres danych i Ośrodek nie otrzyma od kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie – informujemy, że nie zostaną one do Państwa odesłane lecz zostaną trwale zniszczone lub usunięte z poczty elektronicznej.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie o pracę pracownik socjalny (docx, 19KB)

Oświadczenia kandydata (docx, 15KB)

Kwestionariusz naboru i klauzula (docx, 16KB)


Informacja o wyborze kandydata (pdf, 20KB)