Zaproszenie do udziału w pracach w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24.07.2023 r.
OPS.ZI.11.2023

Zaproszenie do udziału w pracach w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), a także art. 9a ust. 2, 3, 5 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), gminy zostały zobowiązane do powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych.

Z uwagi na powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Wyszków, do udziału w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie (zwanego dalej: Zespołem Interdyscyplinarnym). Mając na uwadze brzmienie art. 9a ust. 7d – 7g ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy, spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego będą odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnym Porozumieniu, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, proszę o przesłanie pisemnej kandydatury, zawierającej imię i nazwisko osoby reprezentującej daną organizację pozarządową, kościół lub związek wyznaniowy oraz pełnioną w nim funkcję. Proszę o przesłanie ww. informacji do dnia 07.08.2023 r., na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, e – mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Osoby do kontaktu: pracownicy socjalni Monika Beresińska i Zofia Ciemerych, tel. 29 742 49 02 wew. 216

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie terapeuta realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – psychicznymi (docx, 26 KB)

Oświadczenie dla kandydata (docx, 14 KB)

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Informacja o wyniku zatrudnienia (docx, 16 KB)

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Logotypy faga i godło RP oraz MRiPS

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od marca bieżącego roku przystąpiła do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – moduł II,  jest to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek  bezpieczeństwa”, która połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa „opieki na odległość” na odległość finansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80%   oraz środków własnych gminy.  W roku bieżącym wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania stanowi kwota 17 015,00zł.

Seniorzy na spotkaniu z Pierwszą Damą

Źródło: https://www.prezydent.pl, Przemysław Keler/KPRP

W dniu 12 maja 2023 roku uczestników Domu Dziennego Pobytu „Senior” Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przyjęła Pierwsza Dama.

Podczas spotkania Pani Agata Kornhauser-Duda nawiązała do jubileuszu 35-lecia wyszkowskiego Domu Dziennego Pobytu, mówiąc że Dom jest prekursorem polityki społecznej na rzecz osób starszych. Bardzo pozytywnie wyrażała się o szerokiej ofercie usług i działań realizowanych przez wyszkowski DDP. Pierwsza Dama chciała usłyszeć od uczestników spotkania, w jaki sposób trafiają do Domu, jakie są ich zainteresowania, które z zajęć lubią najbardziej. Pytała co daje im uczestnictwo w różnych formach integracji i aktywizacji, a także sam pobyt  w Domu. Jej uwagę przyciągnęło rękodzieło artystyczne wykonywane podczas warsztatów w Domu Dziennego Pobytu tj. białoczerwona palma wielkanocna wysłana przez seniorki do Pałacu Prezydenta RP. Pani Prezydentowa najbardziej zainteresowała się warsztatami aktorskimi, podziwiała seniorów za otwartość i radość którą wykazują w swoich aktywnościach. Pierwsza Dama opowiedziała wyszkowianom pokrótce o swojej działalności społecznej, promowała programy dedykowane osobom starszym, a także zdradziła w jaki sposób spędza czas wolny. Spotkanie upływało w bardzo spontanicznej, miłej i przyjaznej niemalże rodzinnej atmosferze. Wyszkowscy seniorzy mieli możliwość zaśpiewać specjalnie zadedykowaną piosenkę dla Pani Prezydentowej, a także wręczyć własnoręcznie wykonane prezenty. Po spotkaniu z Pierwszą Damą seniorzy zostali zaproszeni na poczęstunek, a także otrzymali okolicznościowe upominki.

Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim w Warszawie seniorzy mieli możliwość zwiedzania pałacu z przewodnikiem.

Składamy serdeczne podziękowania za bardzo miłe przyjęcie i profesjonalną obsługę. Wrażenia z tego spotkania pozostaną na długo w pamięci uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem “O aktywizacji osób starszych z seniorami z Wyszkowa” na stronie internetowej prezydent.pl.

Kondolencje

Z głębokim smutkiem

zawiadamiamy, że w dniu 6 maja 2023r.

zmarła nasza bliska koleżanka

i przyjaciółka

Ś✞P

Hania Wargocka

osoba o szczerym i otwartym sercu.

Zawsze chętna do pomocy

nie tylko tym,

którzy tego potrzebowali.

Haniu spoczywaj w pokoju

Koleżanki i koledzy

z Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wyszkowie

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie terapeuta realizujacy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – psychicznymi (docx, 25 KB)

Oświadczenie dla kandydata (docx, 14 KB)

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Informacja o wynikach zatrudnienia (docx, 15 KB)

Święto Kobiet i Mężczyzn

Koncert z nutą amora w tle z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, na który wyszkowskich seniorów zaprosili Burmistrz Wyszkowa, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektor WOK „Hutnik” odbył się w dniu 9 marca 2023r.

Podczas koncertu dla wyszkowskiej publiczności zaprezentowała się grupa teatralna „Połamani słowem” ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie w spektaklu pt. „Jak zwykle wszystko winą jest amora”. Tematem przedstawienia była miłość prezentowana przez pryzmat osobowości zaangażowanych aktorów. Scenariusz inspirowany humoreskami erotycznymi J. Sztautyngera napisała animatorka grupy Urszula Roguska.

Następnie w muzyczną podróż po Europie zaprosili soliści Mazowieckiego Wędrownego Teatru Muzycznego Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska i Wojciech Bardowski. Artyści bawili wyszkowian krótkimi anegdotkami i wesołymi dialogami zapraszając do wspólnego śpiewania utworów między innymi „Hymn o miłości”, „Mamma Maria”, „Czardasza” czy „Żegnajcie przyjaciele”.

Na gali koncertowej wiersze o miłości do kobiet i szacunku do mężczyzn recytowali Roman Szymanik i Bożena Fajst. Całość prowadził senior, uczestnik Domu Dziennego Pobytu – Edward Piasecki. W koncercie uczestniczyła Zastępca Burmistrza Aneta Kowalewska oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Mróz.

Firma PPHU Mleks sp. z o.o. ufundowała słodkości na powitalny poczęstunek.

Nabór uczestników do programu Opieka Wytchnieniowa

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023.

DOFINANSOWANIE – 114 285,17 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -114 285,17 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W bieżącym roku Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany w formie tzw. pobytu całodobowego, tj. w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zapoznanie się z treścią Programu ”Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, a także zachęcamy do wypełnienia i złożenia karty zgłoszeniowej do Programu, do której należy dołączyć:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
 • Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny;
 • Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 07.07.2023 r. do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, bądź drogą pocztową na adres tutejszego Ośrodka tj. ul. 3 Maja 16,
07-200 Wyszków.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby posiadające wykonany pomiar oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, jeśli jej wynik wyniesie od 18 do 75 punktów)

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków lub pod numerem telefonu 29 742 40 97 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 znajdziesz na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Karta Pomiaru Niezależności (pdf, 199 KB)

Karta zgłoszenia (pdf, 167 KB)

Klauzula Informacyjna MRPS POW (pdf, 176 KB)

Klauzula Informacyjna OPS POW (pdf, 177)

Program Opieka Wytchnieniowa (docx, 86 KB)

Informacja o realizacji wieloletniego rządowego programu  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. W ramach Programu w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Wyszkowie realizowane są 2 moduły:

I MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 200% kryterium tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły

ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

II MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 200 % kryterium, tj. 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach

wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy


Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Całkowita wartość zadania: 693.150,00 zł
Dofinansowanie: 554.520,00 zł

                W związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Wyszków uzyskano zgodę na zmniejszenie udziału 

z 40% wkładu własnego do wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania w 2023r.

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2023. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 118 875,06 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Gminie Wyszków są skierowane do 14 osób spełniających wymogi formalne programu:

 • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów. Asystent realizuje usługi wyłącznie na  rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 • Szczegóły na temat realizacji Programu znajdują się: