Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Flaga i godło RP

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 152 821,50 zł, data podpisania umowy to luty 2024r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, w szczególności poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na  rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zapoznanie się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 i zachęcamy do składania wypełnionych wniosków.

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 16 osób z niepełnosprawnością w tym:

 • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 6 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 6 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie  ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy złożyć:

Kartę zgłoszenia wraz klauzulą RODO oraz kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 23 lutego 2024 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, sekretariat.

 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • drogą pocztową na adres Ośrodka.

W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod nr tel. 29 742 49 02 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest równoznaczne z przyznaniem usług asystenta.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Do pobrania:

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (pdf, 264 KB)

Karta zgłoszenia do Programu (docx, 38 KB)

Klauzula informacyjna RODO (docx, 24 KB)

Więcej informacji na temat Programu na stronie internetowej pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Wyszków, dnia 09.02.2024r.

Tablica informacyjna - Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program "Asystent Osoby z niepełnosprawnością" - Edycja 2024