Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko asystenta rodziny (umowa zlecenie).


Od kandydatów oczekujemy:

 • spełnienia wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • kandydat posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
 • kandydat posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ;
 • kandydat posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • spełnienia pozostałych wymagań, o których mowa w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli asystentem może być osoba, która:
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadania obywatelstwa polskiego
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 • znajomości między innymi przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

 • łatwości nawiązywania kontaktów z innymi osobami i pracy w zespole,
 • dobrego planowania pracy w stresujących warunkach ze względu na różnorodność zadań,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie lipiec – grudzień 2021r.

Szczegóły w załączeniu:

Oświadczenie do oferty pracy (DOCX, 7 KB)