Zapytanie ofertowe – „Realizacja przewozów dla pracowników socjalnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

Wyszków, dn. 07.06.2021r.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wyszków, Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

NIP: 762-188-85-05

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel./ fax  (29) 742-49-02
e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.ops.wyszkow.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przewóz pracowników socjalnych samochodem osobowym do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej  na terenie miasta i Gminy Wyszków przez co najmniej 4 dni w tygodniu w godzinach 8.30-16.00, 
 2. szacunkowa liczba kilometrów w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.07.2021r. do 31.12.2021r. wynosi 4 446 km, przy czym liczba ta  może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w tym finansowych. Liczba kilometrów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W związku z powyższym, Wykonawca składający ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia ilości kilometrów nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe wobec Zamawiającego.
 3. świadczenie usług transportowych poza terenem Gminy Wyszków zgodnie z zamówieniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
 4. umożliwienie przewozu pracowników trzema samochodami w tym samym czasie,
 5. umożliwienie realizacji usługi transportowej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta,
 6. umożliwienie realizacji dodatkowej usługi transportowej w ciągu 0,5 godziny od przyjęcia zamówienia złożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 7. realizacja usługi transportowej samochodami o roczniku nie starszym niż 2017 rok.
 8. Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 9. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy aktualne przeglądy i ubezpieczenia pojazdów przeznaczonych do przewozu osób (OC+NNW).
 1.  Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od 01-07-2021r. do dnia 31-12-2021r.

Szczegóły w załączeniu.