Zaproszenie do udziału w pracach w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie

Wyszków, dnia 24.07.2023 r.
OPS.ZI.11.2023

Zaproszenie do udziału w pracach w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), a także art. 9a ust. 2, 3, 5 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), gminy zostały zobowiązane do powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych.

Z uwagi na powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Wyszków, do udziału w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wyszkowie (zwanego dalej: Zespołem Interdyscyplinarnym). Mając na uwadze brzmienie art. 9a ust. 7d – 7g ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy, spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego będą odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnym Porozumieniu, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, proszę o przesłanie pisemnej kandydatury, zawierającej imię i nazwisko osoby reprezentującej daną organizację pozarządową, kościół lub związek wyznaniowy oraz pełnioną w nim funkcję. Proszę o przesłanie ww. informacji do dnia 07.08.2023 r., na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, e – mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Osoby do kontaktu: pracownicy socjalni Monika Beresińska i Zofia Ciemerych, tel. 29 742 49 02 wew. 216