Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą
z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl,
  w terminie do dnia 16 listopada 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30102023

Program-ow-jst-edycja_2024

Zalacznik-nr-1-do-programu-ow-jst-2024_wniosek_aktualizacja_wniosku_gminy_powiatu_na_srodki_finansowe_z_programu

Zalacznik-nr-2-do-programu-ow-jst-2024_informacja_wojewody_dotyczaca_srodkow_finansowych_z_programu

Zalacznik-nr-3-do-programu-ow-jst-2024_lista_rekomendowanych_wnioskow_do_finansowania_w_ramach_programu

Zalacznik-nr-4-do-programu-ow-jst-2024_sprawozdanie_gmin_powiatow_z_realizacji_programu

Zalacznik-nr-5-do-programu-ow-jst-2024_sprawozdanie_wojewody_z_realizacji_programu

Zalacznik-nr-6-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_przyjeciu_srodkow

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024_karta_zgloszenia_do_programu

Zalacznik-nr-8-do-Programu-OW-JST-2024_karta_realizacji_uslug

Zalacznik-nr-9-do-Programu-OW-JST-2024_karta_oceny_wniosku

Zalacznik-nr-10-do-Programu-OW-JST-2024_instrukcja_obslugi_generatora

Zalacznik-nr-11-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_zlozeniu_wniosku_w_generatorze

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo

Zalacznik-nr-13-do-Programu-OW-JST-2024_umowa_minister-wojewoda

Zalacznik-nr-14-do-Programu-OW-JST-2024_umowa_wojewoda-gmina

Zalacznik-nr-15-do-Programu-OW-JST-2024_upowaznienie_do_czynnosci_w_generatorze

Zalacznik-nr-16-do-programu-ow-jst-2024_kalkulacja_kosztow_do_wniosku_gminy_powiatu_na_srodki_finansowe_z_programu

Zalacznik-nr-17-do-Programu-OW-JST-2024_zalacznik_nr_2_do_wniosku_informacje_opisowe

Zalacznik-nr-18-do-Programu-OW-JST-2024_oswiadczenie_o_zlozeniu_sprawozdania_w_generatorze