Category Archives: Aktualności

„Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

§ 1. NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków
Regon 550420160
NIP 762-10-24-035
Tel./ fax  (29) 742-49-02
 e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
www.ops.wyszkow.pl

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn.  Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r,  Nr 113 poz. 759, z późn. zm.)

 


Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI: „Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA”

 

„Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA”

 „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data zamieszczenia: 17.05.2012r. 

 

 

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WZÓR UMOWY

 

Rozeznanie rynku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie w związku z realizacją projektu systemowego "SZANSA" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za godzinę zegarową wraz z pochodnymi w przedmiocie zamówienia: praca na stanowisku asystent rodziny – umowa zlecenie do dnia 23.04.2012 do godz. 12:00.

Szczegóły w załączniku: Rozeznanie cenowe

 

Nabór beneficjentów do projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, że trwa nabór beneficjentów – osób spełniających łącznie trzy warunki:

 

  1. Korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
  2. W wieku aktywności zawodowej 15-64 lata
  3. Niezatrudnionych lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póżn. Zm.)

 

Do projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z terenowymi  pracownikami socjalnymi  oraz: Elżbietą Liwską (pok. Nr 9), Jadwigą Smyk (pok. Nr 7), Kingą Damętko (pok. Nr 2A) oraz Katarzyną Kacpura (Pok. Nr 2A) w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 tel. 29-742 49 02, 29-742 40 97

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym. „Szansa ” 2012 – 2014 – do pobrania w pliku PDF

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

 

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) na wykonanie zadania p.n.:

CPV 85 31 11 00-3- usługi społeczne dla osób starszych
85 31 2110-3- usługi opieki dziennej

Sczegóły rozstrzygnięcia do pobrania w pliku JPG

 

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177,  z późn. zm.) na wykonanie   zadania p.n.:

„Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących
na terenie Gminy Wyszków”

CPV   85 31 11 00-3- usługi społeczne dla osób starszych
           85 31 2110-3- usługi opieki dziennej

I.Instrukcje dla wykonawców .
II.Wzór oferty wraz z formularzami

Data ogłoszenia postępowania w BZP   23-11-2011r

Szczegóły do pobrania w plikach PDF i DOC

Ogłoszenie usługi opiekuńcze

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania – Przeprowadzenie kursu w ramach projektu systemowego SZANSA – Kurs Kucharz Małej Gastronomii

Wyszków, dnia 07-10-2011r

 

Znak sprawy:
nr ogłoszenia 309236-2011

 

 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie kursu w ramach projektu systemowego SZANSA- Kurs Kucharz Małej Gastronomii” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200 Wyszków z zaoferowaną ceną 1900 zł.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wpłynęła 1 oferta. Po ocenie złożonej oferty, oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie uzyskała ilość punktów 100 w kryterium oceny ofert – cena 100%.

Szczegóły do pobrania w pliku PDF

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
                             Agnieszka Mróz

 

 

 

Przeprowadzenie kursu w ramach projektu systemowego SZANSA – Kurs Kucharz małej gastronomii

Data publikacji 28.09.2011

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177,  z późn. zm.)
na wykonanie   zadania p.n.:

„Przeprowadzenie kursu w ramach projektu systemowego SZANSA  – Kurs Kucharz małej gastronomii”

 

Szczegóły do pobrania w plikach DOC i PDF

Ogłoszenie o postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Przeprowadzenie kursu w ramach projektu systemowego SZANSA – Kurs na Wózki widłowe łącznie z wymianą butli gazowej (rozstrzygnięcie)

 

Wyszków, dnia 21-09-2011r

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie kursu w ramach projektu systemowego SZANSA  – Kurs na Wózki widłowe łącznie z wymianą butli gazowej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200 Wyszków z zaoferowaną ceną 6 800 zł.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wpłynęły 2 oferty. Po ocenie i porównaniu złożonych ofert, oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie uzyskała największą ilość punktów (100) w kryterium oceny ofert – cena 100%.

Zbiorcze zestawienie ofert oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Ul. Komisji Edukacji Narodowej 2

07-200 Wyszków

cena 6 800 zł – 100 pkt

 

  1. Centrum Kształcenia Praktycznego

Ul. I Armii Wojska Polskiego 82A

07-200 Wyszków

cena 8 562,40 zł – 79,41 pkt

 

 

 

                                                                                                       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                       Agnieszka Mróz

 

 

Przeprowadzenie kursu w ramach projektu systemowego SZANSA – Kurs na wózki widłowe łącznie z wymianą butli gazowej

Data zamieszczenia 9.09.2011r.

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177,  z późn. zm.) na wykonanie   zadania p.n.:

„Przeprowadzenie kursu w ramach projektu systemowego SZANSA  – Kurs na wózki widłowe łącznie z wymianą butli gazowej”

CPV   80.57.00.00.- 0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
           80.50.00.00.- 9 –  usługi szkoleniowe

Szczegóły do pobrania w plikach PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dokument programu WORD 97 2003

 

 

 

Przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego SZANSA” – rozstrzygnięcie

Wyszków, dnia 08-09-2011r

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego SZANSA” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu:

Część I „Kurs osób zależnych z Modułem Dzieci oraz Osoby Starsze” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę Wielkopolska Akademia Szkoleń, ul. Jana Pawła II; 63-720 Koźmin Wielkopolski z zaoferowaną ceną 10 998 zł.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała największą liczbę punktów (100) w kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Część III „Kurs komputerowy” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp. Z zaoferowaną ceną 6 850 zł.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Po ocenie i porównaniu złożonych ofert, oferta firmy Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka uzyskała największą liczbę punktów (100) w kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Część IV „Kurs Profesjonalnego Sprzątania” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Konsorcjum firm: SEW i NEO Konsulting & Inwestment sp. z o.o. ul. Kuplera 4G/24, 60-158 Poznań z zaoferowaną ceną 8 000 zł.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała największą liczbę punktów (100) w kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Część VI „Kurs Sprzedawca Obsługa Kasy Fiskalnej” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp. Z zaoferowaną ceną 7 050 zł.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Po ocenie i porównaniu złożonych ofert, oferta firmy Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka uzyskała największą liczbę punktów (100) w kryterium oceny ofert – cena 100%.

Jednocześnie informuje, że w postępowaniu zostały unieważnione części:

Część II „Kurs Kucharz Małej Gastronomii” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Część V „Kurs na Wózki Widłowe łącznie z Wymianą Butli Gazowej” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Do postępowania nie złożono żadnej oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert – cena 100%

 

Sczegóły do pobrania w pliku PDF