INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego SZANSA”

Wyszków,  dnia 25-06-2012r

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego SZANSA – Indywidualne konsultacje z psychologiem” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Kamillę. Puławską, ul. Perłowa 1, 07-200 Wyszków z zaoferowaną ceną  1 950 zł  (65,00 zł/godz.)
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Po ocenie i porównaniu złożonych ofert,  oferta złożona przez p. Kamillę Puławską z Wyszkowa uzyskała największą liczbę punktów (100) w kryterium oceny ofert – cena 100%  
Zbiorcze zestawienie ofert oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert – cena 100%.

Szczegóły do pobrania w pliku PDF