Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) na wykonanie zadania p.n.:

„Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków”

Data ogłoszenia postępowania w BZP 27-11-2012r

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA