Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Aktualizacja i przedłużenie terminu naboru uczestników (termin składania wniosków do 08.03.2024 r.)

Flaga i godło RP

Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie jest realizatorem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024.

Program dofinansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę 152 821,50 zł, data podpisania umowy to luty 2024r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, w szczególności poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w :

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na  rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zapoznanie się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 i zachęcamy do składania wypełnionych wniosków.

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 16 osób z niepełnosprawnością w tym:

  • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 6 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 6 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie  ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy złożyć:

Kartę zgłoszenia wraz klauzulą RODO oraz kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do 8 marca 2024 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, sekretariat.

  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • drogą pocztową na adres Ośrodka.

W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod nr tel. 29 742 49 02 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024nie jest równoznaczne z przyznaniem usług asystenta.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Do pobrania:

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (pdf, 264 KB)

Karta zgłoszenia do Programu (docx, 38 KB)

Klauzula informacyjna RODO (docx, 24 KB)

Więcej informacji na temat Programu na stronie internetowej pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Wyszków, dnia 26.02.2024r.