Program “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 114 615,36 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Programem Opieka Wytchnieniowa na terenie Gminy Wyszków będzie objętych 16 osób
z niepełnosprawnościami
, w tym8dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 8 osób
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach programu świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika lub Realizatora Programu w wymiarze 14 dni na osobę – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 10 dni na osobę – dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach Programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków lub pod numerem telefonu 29 742 40 97 w dniach
i godzinach pracy Ośrodka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 znajdziesz na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024