Nabór uczestników do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Aktualizacja i przedłużenie terminu naboru uczestników (termin składania wniosków do 17.06.2024 r.)

Grafika, flaga i godło RP

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

DOFINANSOWANIE – 114 615,36 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -114 615,36 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W roku 2024 Program „Opieka wytchnieniowa” dla JST będzie realizowany w formie pobytu całodobowego, tj. w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zapoznanie się z treścią Programu ”Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, a także zachęcamy do wypełnienia i złożenia karty zgłoszeniowej do Programu, do której należy dołączyć:

  • Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 17.06.2024 r.do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, bądź drogą pocztową na adres tutejszego Ośrodka tj. ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków lub pod numerem telefonu 29 742 40 97 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 znajdziesz na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Karta zgłoszenia do Programu OW dla JST (pdf,664 KB)

Klauzula RODO (pdf, 440 KB)