Category Archives: Bez kategorii

Apel

W związku z okresem zimowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Wyszkowa o zgłaszanie osób samotnych, niepełnosprawnych lub bezdomnych z terenu gminy Wyszków potrzebujących pomocy ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w zakresie zabezpieczenia w opał, dożywianie, usługi opiekuńcze lub ewentualnie umieszczenie w schronisku – świadczenia te dotyczą w szczególności osób samotnych.

Podczas najbliższej zimy na terenie województwa mazowieckiego bezdomni będą mieli do dyspozycji 69 placówek (w tym 29 w Warszawie) dysponujących łącznie 3337 miejscami (1541 w Warszawie, 90 w Radomiu, 63 w Ostrołęce, 70 w Płocku, 40 w Siedlcach, 160 w Turowie k. Ciechanowa). Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo, wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych.

Na Mazowszu działają również 23 jadłodajnie i punkty żywienia (9 na terenie stolicy), wydających dziennie ponad 4,5 tys. posiłków (ok. 2,5 tys. w Warszawie). W czasie nadchodzącej zimy będą także działały wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia 

(ul. Grochowska 259a).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Straż miejska przyjmuje tego typu zapytania pod numerem 986. Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

II wyszkowskie senioralia

Uczestnicy OPS Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie wzięli czynny udział w II wyszkowskich senioraliach. W dniu 1 października Gmina Wyszków zainaugurowała obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Mszą Świętą odprawioną w Kościele w Parafii Świętego Wojciecha. Natomiast 6 października seniorzy z gminy Wyszków mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu na hali WOSiR . Czekało tam na nich wiele atrakcji. Na początku przedstawiciele Policji wyświetlili film na temat różnych niebezpieczeństw czyhających na starszych ludzi. Między innymi przedstawiony został sposób„na wnuczka”. Następnie jedna z seniorek Pani Halina poprowadziła krótką rozgrzewkę, po której uczestnicy przystąpili do konkurencji sportowych. Rywalizacja między seniorami była zacięta. Trzeba było wykazać się zwinnością, kreatywnością i zdolnościami plastycznymi. Przedstawiciele naszego Domu zdobyli puchary w dwóch konkurencjach: „mumia”, którą wygrali Hanna Gałązkai Roman Szymanik, a także po zaciętej walce z Janem Marchewką, w rzucie lotką do celu zasłużone zwycięstwo odniosła Maria Leszczyńska. Uczestnicy mieli też okazję wziąć udział w zajęciach zumby prowadzonych przez Joannę Zglec. Po zmaganiach sportowych seniorzy zostali zaproszeni na gorącą zupę. Kolejnego dnia wyszkowska młodzież „złotego wieku” wzięła udział w uczcie duchowej pod hasłem„Seniorzy Seniorom” w Sali widowiskowej WOK HUTNIK. Wyszkowskie święto Seniora uatrakcyjniła amatorska grupa teatralna „POMIMO…” działająca przy Domu Dziennego Pobytu „SENIOR”w Wyszkowie. Grupa teatralna pod kierunkiem emerytowanej polonistki p. Grażyny Święch przygotowała i wystawiła tragikomedię G. Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Na scenie tego dnia obok innych zespołów wystąpił również zespół śpiewaczy  „Nadbużanie” działający przy naszym Domu.

Konsultacje społeczne

28 grudnia 2016 r. o godz. 16.00, w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkowie odbędzie się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021, na które zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały został umieszczony na stronach internetowych: www.wyszkow.pl www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (tablica przy pok. 116).

Uwagi do projektu uchwały należy złożyć ustnie lub pisemnie podczas otwartego spotkania, które odbędzie się 28.12.2016 r. w Sali Ślubów USC Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, godz. 16.00 

Informacji na temat konsultacji udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie – Helena Chmielewska pod nr telefonu 29/742 49 02 wew. 217.

Agnieszka Mróz

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2017-2021 do pobrania (Plik PDF, 1069 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia – Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wyszków, dnia 02.12.2016r.

OPS.26.2.38.2016

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm.)  na wykonanie zadania p.n.: „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.”

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Sp. z.o.o. „Mleks”, ul. Komunalna 2, 07-200 Wyszków.

Szczegóły w pliku do pobrania

Informacja o udzieleniu zamówienia (plik PDF, 281 KB)

 

 

 

Uroczyste wręczenie stypendiów z Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”

W dniu 21.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie po raz 9 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów z Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”. Program  realizowany jest przez Stowarzyszenie „Promenada” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie a dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Honorowy patronat nad realizowanym programem sprawuje Burmistrz Grzegorz Nowosielski. W jego imieniu zastępca Aneta Kowalewska wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie Agnieszką Mróz oraz Prezes Stowarzyszenia „Promenada” Barbarą Godleś dokonała symbolicznego wręczenia czeków stypendialnych.

Celem Programu Stypendialnego jest pomoc stypendialna dla zdolnej, dobrze uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia mają charakter motywujący do osiągania wyższych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i pasji. Program Stypendialny „Talenty Wyszkowa” realizowany jest od 2008r. W tym roku na realizację Programu przeznaczono ponad 30 000,00 zł w tym 15 000 zł przekazała Fundacja Batorego, pozostała kwota  pochodzi z darowizn od indywidualnych sponsorów, z zabawy fantowej i innych zbiórek organizowanych przez Stowarzyszenie Promenada i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Komisja kwalifikacyjna przyznała 27 stypendiów po 100 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy. O stypendia ubiegało się 29 osób. 27 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 osoby z niższą liczbą punktów nie otrzymały dofinansowania z braku środków finansowych. W 2008 roku na realizację Programu przeznaczono 20 000,00 zł. w 2009 roku – 25 800,00 zł, w 2010 r. – 20 000,00 zł, w 2011 r. 24 000,00 zł  w 2012 r. – 17 600,00 zł, w 2013 – 21 100,00 zł, w 2014 – 30 000,00 zł, w 2015 – 30 000,00 zł co daje łączną kwotę 188 500,00 zł. Część osób, które były wspierane Programem Stypendialnym dostało się na dobre uczelnie na studia dzienne i zaoczne. Otrzymane stypendia przyczyniły się do rozwoju młodych ludzi i dalszego kontynuowania nauki, jak również do osiągania lepszych wyników w nauce.

Wszystkich stypendystów zaproszono do działań w Programie wolontarystycznym realizowanym przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej aby dać z siebie coś dla drugiego człowieka. Ponadto zaproszono wszystkich do propagowania podjętych działań celem skuteczniejszego pozyskiwania środków finansowych, żeby Programem Stypendialnym można było objąć jeszcze większą liczbę młodzieży.

Spotkanie z psychologiem

W dniu 05 października  2016 w placówce Domu Dziennego Pobytu "SENIOR"  działającego w strukturach wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z psychologiem. Psycholog w trakcie spotkania z seniorami mówił o emocjach: wyrażaniu ich i panowaniu nad nimi. Seniorzy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali  ciekawej prelekcji, po czym włączyli się do dyskusji. Na następnym spotkaniu poruszony będzie temat  komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem.

Seniorzy po raz kolejny sprzątali

W słoneczne piątkowe popołudnie 14 września wyszkowscy seniorzy wzięli udział w akcji sprzątania świata. Grupę seniorów po raz kolejny zorganizowała kierownik Domu Dziennego Pobytu „Senior” działającego w strukturach wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Seniorzy w tym roku sprzątali odcinek na ul. Pułtuskiej od przejazdu kolejowego do świateł przy markecie TESCO. Po wzmożonym wysiłku uczestnicy akcji sprzątania odpoczywali w plenerze przy ciepłej herbacie i słodkiej bułeczce.

„AKTYWNA RODZINA” w Skuszewie

W dniu 10 września 2016r. odbył się w Skuszewie Piknik „Aktywna Rodzina”.

Była to III edycja tego lokalnego wydarzenia zainicjowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Organizatorem Pikniku był:

 • Burmistrz Wyszkowa,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,
 • Świetlica Środowiskowa w Skuszewie,
 • Sołectwo Skuszew.


Miłym akcentem wydarzenia był fakt, że w 2016r. mija już 5 rok funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Z tej okazji uczestnicy Pikniku mieli okazję poczęstowania się pysznym tortem upieczonym przez jedną z mieszkanek Skuszewa. Wydarzenie odbywało się na terenie Świetlicy Środowiskowej w Skuszewie  w godzinach 11.00 – 15.00

W bogatym programie Pikniku znalazły się między innymi:

 • podchody pełne przygody zorganizowane przez ZHP Rój Promienistych im. T. Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie
 • edukacja leśna przygotowana i przeprowadzana przez Nadleśnictwo Drewnica
 • występ zespołu „Skuszewianki” ze Skuszewa,- konkursy i zabawy integracyjne prowadzone przez Nadleśnictwo Drewnica, ZHP Rój Promienistych im. T. Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie, Sołectwo Skuszew
 • konkurencje sportowe przygotowane i przeprowadzone przez MKS Bug Wyszków
 • występ dzieci ze Świetlicy  Środowiskowej w Skuszewie
 • zabawy rysunkowe  przeprowadzone przez OPS w Wyszkowie, a  także zabawy z bańkami, malowanie buziek i  inne zabawy i gry sprawnościowe.


Partnerzy zaangażowani w organizację Pikniku to:

 • Wspólnota Gruntowa wsi Skuszew
 • Miejski Klub Sportowy Bug Wyszków
 • Nadleśnictwo Drewnica
 • ZHP Rój Promienistych im. T. Zawadzkiego Zośki w Wyszkowie
 • Straż Miejska w Wyszkowie
 • Zespół Szkół  „Rybienko Leśne” Szkoła Filialna w Skuszewie
 • Streetworkerzy  osiedla Serocka
 • Stowarzyszenie Promenada
 • Zespół  „Skuszewianki”

Sponsorami Pikniku byli"

 • Mateusz Kopiejewski „ Oskroba”
 • Pizzeria Pepperoni  i Kultowe Zapiekanki ul. Pułtuska 3 w Wyszkowie sponsorując pyszne ciasta i pizzę, która smakowała wszystkim uczestnikom.

W Pikniku uczestniczyło około 170 osób w tym ponad 100 dzieci. Piękna pogoda, liczne atrakcje, a także dobre humory uczestników złożyły się na to, że Piknik Aktywna Rodzina zorganizowany w Skuszewie  dniu 10 września 2016r. był wydarzeniem udanym.

Zabawa fantowa w Tulewie

W dniu 27.08.2016 r. podczas święta plonów gminy Wyszków, które odbyło się w Tulewie, Stowarzyszenie Promenada wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie zorganizowało zabawę fantową, podczas której zebrano kwotę 2 195,00 zł.

Fundusze zebrane podczas zabawy fantowej zostaną przeznaczone na pomoc stypendialną dla zdolnej, dobrze uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia mają charakter motywujący do osiągania wyższych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i pasji.

Dział Świadczeń Rodzinnych – nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Wyszkowie ul. Kościuszki 54  informuje, że:

Od dnia 1 sierpnia 2016r. rozpocznie się wydawanie druków i  przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.10.2016r. do 30.09.2017r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:
– do dnia 31 sierpnia – świadczenia za m-c październik wypłaca się do dnia 31 października,
– od dnia 1 września do dnia 30 października – świadczenia za m-c październik wypłaca się do dnia 30 listopada.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przypomina o godzinach przyjęcia interesantów w Centrum dla Rodziny w Wyszkowie, ul. Kościuszki 54, gdzie realizowane jest świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Poniedziałek  8.00 – 16.00
Wtorek  8.00 – 18.00
Środa   dzień wewnętrzny
Czwartek  8.00 – 16.00
Piątek   8.00 – 16.00
 

Dom Dziennego Pobytu SENIOR

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Dom Dziennego Pobytu "SENIOR" w Wyszkowie wznawia swoją działalność po przerwie urlopowej.
Zapraszamy osoby 60+ do współpracy z naszą placówką. Przypominamy, że trwa kurs tańca towarzyskiego dla seniorów w ramach projektu "Taniec radością życia". Najbliższe warsztaty odbędą się dnia 01.08.2016 o godz. 12.00 na hali WOS i R. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach tanecznych mogą uzyskać szczegółowe informacje w placówce DDP "SENIOR" w Wyszkowie. Jednocześnie informujemy, że w placówce istnieje możliwość wykupienia gorącego posiłku w cenie 8,00 zł za obiad.

OPS Dom Dziennego Pobytu "Senior"
ul. 3 Maja 18
07-200 Wyszków
tel. 29 742 59 21
 
Placówka czynna:
Pn. Cz. Pt.    8.00-16.00
Wt. Śr.         9.00-17.00

Rodzinny Piknik Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka

Dnia 29.05.2016r. Gmina Wyszków zorganizowała Rodzinny Piknik Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka. Jak co roku Stowarzyszenie Promenada wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie przy pomocy wielu hojnych sponsorów mogło zorganizować dla wszystkich przybyłych zabawę fantową. Każdy los był wygrany, a na koniec pikniku mógł on uczestniczyć w losowaniu nagród głównych, tj. rower, mikrofalówka, zegarek, bony do kosmetyczki, na siłownię i bony do restauracji. Środki uzyskane z zabawy fantowej będą przeznaczone na Program Stypendialny „Talenty Wyszkowa”. Program jest realizowany we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie a współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Głównym celem programu jest eliminowanie nierówności w dostępie do edukacji i kultury.

SPONSORZY PROGRAMU STYPENDIALNEGO „TALENTY WYSZKOWA” 2016

 1. Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski
 2. Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 3. Dom Książki Księgarnia, Wyszków
 4. Zakład Jubilerski „Asik” Stanisław Świadkowski, Wyszków
 5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Wyszków
 6. „Geppa” sklep z zabawkami, Galeria Wyszków
 7. Apteka mgr farm. Roman Dryll, Wyszków
 8. Jerenimo Martins Polska S.A., Wyszków
 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wyszków
 10. PPHU Mleks Sp. z o.o. Jerzy Księżak, Wyszków
 11. PSS Społem, Wyszków
 12. Handel Artykułami Przemysłowymi, Wiesław Grzybowski, Wyszków
 13. POMELAC Sp. z o.o. Paweł Trzciński, Wyszków
 14. Pomel sp. z o.o. Paweł Trzciński, Wyszków
 15. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lipski” Rafał Lipski, Wyszków
 16. MKS Gimnazjon Apin Wyszków 1991, Paweł Deluga
 17. Gabinet kosmetyczny Yasumi Epil, Wyszków
 18. Oknoland Andrzej Kępczyński, Wyszków
 19. Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wyszków
 20. „Chatka Puchatka” sklep z artykułami dla dzieci, Wyszków
 21. Restauracja „Gościniec pod Jesionem” Danuta Szatkowska, Wyszków
 22. Kwiaciarnia „Pod Skrzydłami Anioła” Monika Kamińska, Wyszków
 23. Zakład Opiekunczo-Leczniczy „Leśna Góra”, Kamieńczyk
 24. Ardagh Glass S.A, Wyszków

Możliwość ubiegania się o stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”

Stowarzyszenie „Promenada” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informują o możliwości ubiegania się o stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Programu Stypendialnego „Talenty Wyszkowa”, dofinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.
Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół ponad gimnazjalnych (kończących się maturą), zamieszkali na terenie miasta i gminy Wyszków;
 • uczniowie, którzy osiągnęli na końcowym świadectwie średnią ocen nie mniejszą niż 4,0;
 • uczniowie, którzy są finalistami olimpiad przedmiotowych lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia;
 • uczniowie, którzy uzyskali ocenę bardzo dobrą lub dobrą ze sprawowania i otrzymają pozytywną opinię nt. zachowania od wychowawcy w szkole;
 • uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • uczniowie, którzy złożą osobiście wniosek w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16.


Wszystkich uczniów zainteresowanych możliwością otrzymania stypendium zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, celem pobrania wniosku.

Zestaw dokumentów do pobrania.


Szczegółowych informacji udzielają w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Barbara Godleś (pokój nr 8) i Pani Marzena Karpińska
(pokój nr 12) tel. 29 74 240 97 lub 29 74 249 02

Dokumenty do pobrania na stronie :

www.stowarzyszeniepromenada.pl


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć osobiście
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16


(pokój 8 lub 12) w dniach:
wtorek – 8.00 – 12.00
piątek – 8.00 – 12.00

Termin składania wypełnionych wniosków : do 29 lipca 2016.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie informuje, iż od dnia 01.06.2016 Dział Świadczeń Rodzinnych został przeniesiony do Centrum Dla Rodziny ul. Kościuszki 54.