Category Archives: Aktualności

Uzupełnienie do rozeznania cenowego.

1. Przeprowadzenie treningu/warsztatu gospodarowania domowym budżetem w ilości 20 godz. zegarowych w m-cach lipiec – wrzesień 2013. Warsztat będzie odbywał się w Wyszkowie, w sali zapewnionej przez ośrodek pomocy społecznej. Grupa będzie liczyła ok 20 osób. Podczas jednego spotkania min. liczba godz. 4 max. 5 godzin zegarowych. Bez poczęstunku. Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatu zapewnia wykonawca.

2. Przeprowadzenie treningu/warsztatu autoprezentacji i sztuki rozmowy w ilości 30 godz. zegarowych w miesiącach październik – grudzień 2013.Warsztat będzie odbywał się w Wyszkowie, w sali zapewnionej przez ośrodek pomocy społecznej. Grupa będzie liczyła ok 20 osób. Podczas jednego spotkania min. liczba godz. 4 max. 5 godzin zegarowych. Bez poczęstunku. Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatu zapewnia wykonawca.

3. Przeprowadzenie treningu/warsztatu asertywności z elementami radykalnego wybaczania w ilości 25 godzin zegarowych w miesiącach lipiec – wrzesień 2013. Warsztat będzie odbywał się w Wyszkowie, w sali zapewnionej przez ośrodek pomocy społecznej. Grupa będzie liczyła ok 20 osób. Podczas jednego spotkania min. liczba godz. 4 max. 5 godzin zegarowych. Bez poczęstunku. Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatu zapewnia wykonawca.

4. Przeprowadzenie treningu/warsztatu "Szkoła dla rodziców" w ilości 40 godz. zegarowych w miesiącach kwiecień – wrzesień 2013 roku. Spotkania prowadzone przez dwóch specjalistów (prosimy o zaznaczenie czy będzie to cena za dwóch specjalistów czy jednego). Warsztat będzie odbywał sie w Wyszkowie, w sali zapewnionej przez ośrodek pomocy społecznej. Grupa będzie liczyła ok 20 osób. Podczas jednego spotkania min. liczba godz. 4 max. 5 godzin zegarowych. Bez poczęstunku. Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatu zapewnia wykonawca.
 
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się ze zmianami i odpowiedź na zapytanie.
 
Katarzyna Kacpura

Rozeznanie cenowe celem oszacowania wartości zamówienia

Ośrodek Pomocy społecznej w Wyszkowie przeprowadza rozeznanie cenowe rynku celem oszacowania wartości zamówienia w następującym przedmiocie:

– asystent rodziny
– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem
– przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem specjalistą d/s uzależnień
– przeprowadzenie terapii rodzinnej
– przeprowadzenie treningu / warsztatu gospodarowania domowym budżetem
– przeprowadzenie treningu / warsztatu autoprezentacji i sztuki rozmowy
– przeprowadzenie treningu / warsztatu asertywności z elementami radykalnego wybaczania
– przeprowadzenie warsztatu "Szkoła dla rodziców"

Szczegóły do pobrania w pliku PDF.

Podsumowanie projektu “Aktywny Senior”

W dniu 29 listopada 2012 roku w „Gościńcu pod Jesionem" odbyło się spotkanie podsumowujące działania podjęte w projekcie pn. „Aktywny Senior”. Projekt  realizowany był przez Stowarzyszenie „Promenada" we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Wyszkowie przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego. Spotkanie poprowadziły opiekun grupy Pani Dorota Wojtkowska i koordynator Pani Marzena Karpińska. Działaniem projektowym objętych było 45 osób z terenu miasta i gminy Wyszków. Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja środowiska osób starszych z młodszym pokoleniem. Beneficjenci w okresie 3 miesięcy, 2 razy w tygodniu spotykali się z grupami przedszkolnymi: czytali bajki, opowiadali o dawnych czasach, pokazywali zabytkowe przedmioty codziennego użytku, uczestniczyli we wspólnych zabawach. Jedna z uczestniczek projektu zainicjowała zwiedzanie budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, z tej wyprawy dzieci były bardzo zadowolone. Do współpracy i integracji zostały zaangażowane 2 grupy z Przedszkola nr 7 tj. grupa "Kaczuszki" wychowawca p. Dorota Ogrodnik i "Jeżyki" wychowawca p. Dorota Świderek.
W tym samym  okresie odbywały się spotkania z dziećmi i z młodzieżą w Świetlicy Socjoterapeutycznej. Seniorzy razem z młodzieżą przygotowywali posiłki, rozmawiali o tradycjach, o historii Wyszkowa. W ramach projektu miały miejsce warsztaty ozdób świątecznych, a także zorganizowano kurs tańca, na którym beneficjenci uczyli się walca angielskiego.
W ramach podziękowań dla organizatorów i uczestników projektu Przedszkolaki przygotowały piękny występ artystyczny. Podziękowania popłynęły również od wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej. Wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązali się kontynuować współpracę. Wyrazy uznania i życzenia dalszej współpracy popłynęły z ust Pana Burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego i jego zastępcy Adama Warpasa. Podziękowania i życzenia uczestnikom złożyła również obecna na spotkaniu Dyrektor OPS Agnieszka Mróz. Z wypowiedzi uczestników projektu można wnioskować, że podjęte działania przyczyniły się do aktywizacji i wzrostu samooceny osób starszych.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości.

 

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) na wykonanie zadania p.n.:

„Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków”

Data ogłoszenia postępowania w BZP 27-11-2012r

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego SZANSA”

Wyszków,  dnia 25-06-2012r

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego SZANSA – Indywidualne konsultacje z psychologiem” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Kamillę. Puławską, ul. Perłowa 1, 07-200 Wyszków z zaoferowaną ceną  1 950 zł  (65,00 zł/godz.)
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Po ocenie i porównaniu złożonych ofert,  oferta złożona przez p. Kamillę Puławską z Wyszkowa uzyskała największą liczbę punktów (100) w kryterium oceny ofert – cena 100%  
Zbiorcze zestawienie ofert oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert – cena 100%.

Szczegóły do pobrania w pliku PDF

 

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi: „Świadczenie usług psychologicznych dla uczestników projektu systemowego SZANSA- Indywidualne konsultacje z psychologiem”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Data ogłoszenia postępowania w BZP 13.06.2012

Szczegóły do pobrania w plikach DOCX  i  PDF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

WZÓR UMOWY

 

Informacja dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:”Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego Szansa” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

„Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie”

§ 1. NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków
Regon 550420160
NIP 762-10-24-035
Tel./ fax  (29) 742-49-02
 e-mail; sekretariat@ops.wyszkow.pl
www.ops.wyszkow.pl

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn.  Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r,  Nr 113 poz. 759, z późn. zm.)

 


Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA