Category Archives: Aktualności

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie terapeuta realizujacy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – psychicznymi (docx, 25 KB)

Oświadczenie dla kandydata (docx, 14 KB)

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Informacja o wynikach zatrudnienia (docx, 15 KB)

Informacja o realizacji wieloletniego rządowego programu  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. W ramach Programu w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Wyszkowie realizowane są 2 moduły:

I MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 200% kryterium tj. 1200,00 zł na osobę w rodzinie:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły

ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

II MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 200 % kryterium, tj. 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach

wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy


Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Całkowita wartość zadania: 693.150,00 zł
Dofinansowanie: 554.520,00 zł

                W związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Wyszków uzyskano zgodę na zmniejszenie udziału 

z 40% wkładu własnego do wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania w 2023r.

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 114 285,17 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

Programem Opieka Wytchnieniowa na terenie Gminy Wyszków będzie objętych 15 osób
z niepełnosprawnościami
, w tym 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 8 osób
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach programu świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika lub Realizatora Programu w wymiarze 13 dni na osobę – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 12 dni na osobę – dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach Programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków lub pod numerem telefonu 29 742 40 97 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 znajdziesz na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z woj. mazowieckiego 2022

Warszawa, dnia 1 marca 2023 roku

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

Niepełnosprawność przysparza wiele trudności oraz problemów osobom nią dotkniętym, ale stawia także wiele wyzwań przed ich najbliższymi. Sytuacja życiowa rodzin, w których pojawia się niepełnosprawność, bywa bardzo skomplikowana i często wymaga zarówno wsparcia ekonomicznego, jak i społecznego oraz psychologicznego. W ramach realizacji projektu Fundacja Edukacji Nowoczesnej podejmie działania, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, a także zapewni pomoc psychologiczną i prawno-informacyjną rodzinie tych osób.

W ramach projektu oferujemy:

1. Dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowane zostaną warsztaty grupowe(4 grupy 5-osobowe:średnio 2,5h dwa razy w miesiącu) rozwijające ich umiejętności oraz pasje. Każda osoba będzie mogła wybrać spośród poniższych grup tematycznych:

 • gra na instrumentach (klawisze, perkusja, gitara, instrumenty smyczkowe);
 • nauka wokalu/emisji głosu, nauka homerecordingu;
 • szkolenie wizerunkowe (praca z wizerunkiem/stresem/trening asertywności);
 • nauka tańca (przewidziane są specjalistyczne zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi);
 • nauka języka obcego;
 • szkolenie komputerowe, z obsługi smartfona, projektowania graficznego, obróbki zdjęć;
 • zajęcia fotograficzne.

2. Dla rodziców/opiekunów prawnych oraz innych członków rodziny osób z niepełnosprawnością zorganizowane zostaną:

 • indywidualne wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz technicznego (dot. m.in. przysługujących osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i/lub opiekunom dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, usług) w formie dyżurów. W bieżącym roku zostanie na nie poświęcone odpowiednio 96h, 96h i 48h;
 • grupy wsparcia (średnio 2,5h w każdym miesiącu).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

 1. Dla osoby z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności oraz podpisany formularz zgłoszeniowy;
 2. Dla członków rodziny lub opiekuna prawnego – orzeczenie o niepełnosprawności osoby spokrewnionej oraz podpisany formularz zgłoszeniowy.

Projekt jest skierowany do osób z gmin wiejskich/miejsko-wiejskich z woj. mazowieckiego, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych placówek wsparcia oraz nie są mieszkańcami domu pomocy społecznej, ani całodobowej placówki wsparcia.

Kontakt: e-mail: k.pawlowska@fen.net.pl, tel: 661 020 775

Okres realizacji: 23.05.2022-30.11.2024 r

Projekt sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Logotypy

Gmina Wyszków pozyskała dofinansowanie w kwocie 118 875,06 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2023″.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym niepełnosprawnych, a także przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym zadaniem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zapoznanie się z treścią Programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (docx, 75 KB) i zachęcamy do składania wypełnionych wniosków. W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 14 osób niepełnosprawnych w tym:

 • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie  ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby zgłosić się do udziału w Programie należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia wraz z klauzulą RODO
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 26 kwietnia 2023 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, sekretariat.

 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
 • drogą pocztową na adres Ośrodka

W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod nr tel. 29 742 49 02 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 nie jest równoznaczne z przyznaniem usług asystenta.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Do pobrania:

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Logotypy faga i godło RP oraz MRiPS

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów ” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wyszków
w zakresie usługi „opieki na odległość”.  

Gmina Wyszków od marca bieżącego roku zamierza przystąpić do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla  osób starszych w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące  funkcje:

 • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • Detektor upadku,
 • Czujnik zdjęcia opaski / urządzenia,
 • Lokalizator GPS,
 • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • Funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w Programie jest bezpłatny. Usługa „opieki na odległość” na odległość finansowana będzie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu prosimy o kontakt telefoniczny 29 742 49 02, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie (pdf, 617 KB)

Świąteczna paczka grudzień 2022

W dniach 25-26.11.2022 r. ?Klub Przyjaciół Wyszkowa? we współpracy z młodzieżą Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ?Kopernik? przeprowadził zbiórkę artykułów spożywczych w lokalnych sklepach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Wyszkowa zebrano:

 • Makaron (różne opakowania) ? 149 szt.
 • Cukier –  26 szt.
 • Mąka ? 43 szt.
 • Olej –  27 szt.
 • Ryż ? 63 szt.
 • Kasza ? 31 szt.
 • Ciastka (różne opakowania) ? 95 szt.
 • Konserwy, słoiki, puszki ? 74 szt.
 • Kawa, herbata, kakao (różne opakowania) ? 32 szt.
 • Galaretki, budyń, zupki, barszcz czerwony (różne opakowania) ? 24 szt.
 • Majonez, ketchup, musztarda, ananas, groszek, kukurydza ? 16 szt.
 • Dżemy, nutella ? 12 szt.
 • Batony, cukierki  (różne opakowania) ? 28 szt.
 • Czekolada (różne opakowania) ? 43 szt.
 • Ptasie mleczko, ferrero rocher  ? 7 szt.
 • Płatki śniadaniowe, chrupki kukurydziane ? 12 szt.
 • Soki, woda gazowana ? 11 szt.
 • Mleko ? szt. 3
 • Kiełbasa, przysmak w konserwie, salami pakowane, parówki pakowane szt. 2, smalec (kostka)

Z ww. artykułów spożywczych przygotowano 101 paczek żywnościowych i przekazano osobom i rodzinom korzystającym ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Ponadto w pomoc rodzinom zaangażowali się lokalni przedsiębiorcy, instytucje oraz osoby prywatne.

 1. Restauracja ?Baśniowa? przekazała 18 rodzinom paczki żywnościowe (ciasto, pieczony pasztet, pierogi, kapusta, owoce itp.).
 2. Pan Cardoso Moura Jorge ?Jeronimo Martins Polska S. A.? przekazał pomoc materialną w postaci towarów handlowych w wysokości 500 zł oraz ciastek paryskich w ilości 105 szt.
 3. Pani Monika Kluczek ? Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ?Kopernik? w Wyszkowie, nauczyciele, społeczność szkoły, rodzice oraz wolontariusze.
 4. ?ARTEX? Sylwester Flur, Artur Flur, Krzysztof Flur Spółka Jawna przekazał 40 szt. makaronów.
 5. Społeczność Stowarzyszenia MONAR, Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie przekazała 1 rodzinie paczkę składającą się z artykułów spożywczych oraz środków czystości.
 6. Pan Rafał B. przekazał bon o wartości 200 zł do realizacji w jednym z wyszkowskich sklepów.
 7. Pan Przemysław W. dla 1 rodziny dokonał zakupu łóżka o wartości 1 000 zł.

Łącznie ze świątecznej paczki skorzystało 122 rodziny.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, przedsiębiorcom oraz instytucjom, którzy zaangażowali się w pomoc rodzinom korzystającym ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które w swojej codziennej pracy angażują się w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi oraz związane są z ideą wolontariatu.

Wolontariusze to ludzie wyjątkowi, którzy często ponad swoje dobro stawiają dobro drugiego człowieka.

Szczególnie mogliśmy się o tym przekonać w ostatnich miesiącach, kiedy cały kraj skupiony był na pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy. Był to okres trudny, podczas którego organizowane były liczne zbiórki, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących, a w których ogromną rolę odegrali wolontariusze. Właśnie dlatego życzymy im wytrwałości, zapału do pracy oraz ogromnej cierpliwości, o którą bardzo trudno w dzisiejszym świecie. Życzymy również, aby każdy kolejny dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał im siły do pełnienia tej pięknej i ważnej misji. Chcielibyśmy życzyć tym wspaniałym ludziom wszystkiego co najlepsze, chcielibyśmy docenić ich starania, dlatego w tym szczególnym dniu oprócz życzeń nie możemy zapomnieć również o podziękowaniach dla wszystkich wolontariuszy. W szczególności za dobre i otwarte serce, oraz za to, że nie poddają się i tym samym nie wątpią w swoje działania. To dzięki nim świat staje się lepszy.

Drodzy Wolontariusze niech każdy uczynek i każde dobre słowo wraca do Was z podwójną siłą, mnóstwa radosnych dni i uśmiechu na twarzy!

Życzą Dyrektor i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Wycieczka w ramach projektu ?Bezpieczny Wyszków”

W dniu 26.11.2022r w ramach projektu ?Bezpieczny Wyszków? realizowanego przez Gminę Wyszków w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 ? 20224, odbyła się wycieczka integracyjna do Warszawy mieszkańców osiedla Łączna oraz wychowanków świetlicy ?Słoneczna?.

W wycieczce brali udział również pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło 50 osób. Wyjazd autokaru z Wyszkowa nastąpił ok. godz. 10. Pierwszym punktem wycieczki było przedstawienie dla dzieci w Teatrze Capitol
pt. ?Królowa Śniegu?. Po teatrze uczestnicy mieli możliwość spaceru po urokliwych alejach Łazienek Królewskich. Posumowaniem wyjazdu była wizyta w restauracji Mc Donalds w Małopolu. Około godziny 17, zadowoleni i pełni wrażeń uczestnicy powrócili do Wyszkowa.
Celem wycieczki była integracja mieszkańców oraz pokazanie możliwości aktywnego, rodzinnego i poznawczego spędzania czasu wolnego.

Uczestnictwo w wyjeździe pracowników socjalnych umożliwiło pogłębienie znajomości środowiska lokalnego oraz doskonalenie metody pracy z grupą .

Oferta pracy na stanowisko terapeuty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: terapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (docx, 16 KB)

Oferta pracy ? Pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej i Usług.

Szczegóły w plikach do pobrania

Kwestionariusz osobowy (docx, 17 KB)

Oświadczenie kandydata (docx, 16 KB)

Informacja dot. programu  “Korpus Wsparcia Seniorów”

Program  “Korpus Wsparcia Seniorówna rok 2022 dla mieszkańców Gminy Wyszków w zakresie usługi “opieki na odległość”.

Gmina Wyszków od maja bieżącego roku realizuje Program “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, na który pozyskała 38 900 zł. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Wyszków, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach Programu w maju zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa wraz z usługą opieki na odległość. We wrześniu, w związku z dużym zainteresowaniem seniorów taką formą wsparcia, w ramach powstałych oszczędności zakupiono 15 dodatkowych opasek bezpieczeństwa wraz z usługą opieki na odległość.

Więcej informacji dotyczących Programu można uzyskać pod nr telefonu 29 742 49 02, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16.

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Szanowni państwo,

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

?  obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący 
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

?  zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy 
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

?  zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom 
możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

?  upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych 
przestępstwem,

?  promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 
świadkom,

?  informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Bardzo prosimy Państwa o upowszechnienie poniższej informacji w Waszych środowiskach, stronach internetowych, by osoby pokrzywdzone oraz świadkowie, mogli otrzymać potrzebną pomoc

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
*  obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący 
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*  zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy 
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą 
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*  zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom 
możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w 
Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

*  upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych 
przestępstwem,

*  promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 
świadkom,

*  informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online


W załączeniu przesyłamy również ulotkę w formacie pdf jako graficzne uzupełnienie powyższych informacji.

Z poważaniem,
Wiceprezes Zarządu Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Jacek Salamon