Informacja o udzieleniu zamówienia

Wyszków, dnia 23.12.2014

OPS.ZP.341.US.1.22.2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.) na wykonanie zadania p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  informuję, że  w przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa  ze  Stowarzyszeniem WAŻNA RÓŻA, Deskurów 40, 07-201 Wyszków.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie
Agnieszka Mróz

Szczegóły w pliku do pobrania.

Informacja o udzieleniu zamówienia (plik, PDF 593 KB)