Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w projekcie systemowym “SZANSA”

„Świadczenie usług obejmujących: pełnienie funkcji asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne oraz przeprowadzenie treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych dla uczestników projektu SZANSA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z dnia 15.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik PDF, 280 KB)

SIWZ (plik PDF, 908 KB)

SIWZ (plik DOC, 304 KB)

Szczegóły w plikach do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wzór umowy asystent

Wzór umowy warsztaty, konsultacje

SIWZ – dokument Word

Data wprowadzenia 02.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

Data wprowadzenia 05.01.2015r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wprowadzenia 09.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty