Category Archives: Przetargi

Informacja o udzieleniu zamówienia – Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wyszków, dnia 02.12.2016r.

OPS.26.2.38.2016

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164z późn. zm.)  na wykonanie zadania p.n.: „Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.”

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Sp. z.o.o. „Mleks”, ul. Komunalna 2, 07-200 Wyszków.

Szczegóły w pliku do pobrania

Informacja o udzieleniu zamówienia (plik PDF, 281 KB)

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel./ fax (29) 742-49-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – usługa społeczna.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

30-11-2016r. godzina 10.00,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16, Sekretariat

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik PDF, 833 KB)

SIWZ (plik PDF, 1577 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik DOC, 24 KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (Plik PDF, 546 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Plik PDF, 768 KB)

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (Plik PDF, 415 KB)

 

Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

OPS.26.2.2016
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z póź. zm. ) – usługa społeczna

Termin składania ofert:  14.11.2016r.  godz. 10:00

Szczegóły w plikach do pobrania:

Przygotowanie i dostarczanie  obiadów  dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem Gminy Wyszków

OPS.26.1.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) – usługa niepriorytetowa.

Termin składania ofert:  02.03.2016r.  godz. 10:00

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik PDF, 467 KB)

SIWZ (plik PDF, 1331 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik DOC, 92 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (plik PDF, 528 KB)

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (plik PDF, 94 KB)

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków

OPS.26.6.2015
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn. zm.) – usługa niepriorytetowa.

Szczegóły w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Plik PDF, 89 KB)

SIWZ (Plik PDF, 239 KB)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (Plik DOCX, 24 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (Plik PDF, 77 KB)

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (Plik PDF, 69 KB)

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na zasadach określonych w art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn. zm.) – usługa niepriorytetowa.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF. 483 KB)

SIWZ (Plik PDF, 982 KB)

Załączniki do SIWZ (Plik DOC, 24 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Plik JPG, 107 KB)

 

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.:

“Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Szczegóły w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik DOCX, 54 KB)

SIWZ (plik PDF, 597 KB)

Wzór umowy (plik DOCX, 124 KB)

Załączniki do SIWZ (plik DOCX, 120 KB)

Zmiany z dnia 02.03.2015 r.

Informacja o zmianie w SIWZ (plik PDF, 233 KB)

SIWZ 02.03.2015 (plik PDF, 595 KB)

Załączniki (plik DOCX, 118 KB)

Zmiany z dnia 04.03.2015 r.

Informacja o zmianie w SIWZ nr. 2 (plik DOCX, 139 KB) 

SIWZ 04.03.2015 (plik PDF, 603 KB)

Informacje z dnia 26.03.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 122 KB)

Zapytanie ofertowe – Oferty pracy w projekcie SZANSA

Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

Przedmiot zamówienia: doradca prawny, doradca zawodowy, opiekun/opiekunka do dzieci uczestników/uczestniczek w projekcie „SZANSA” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać  osobiście do dnia 12.01 2015  do godz. 12.00 w Sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Otwarcie ofert nastąpi 12.01.2015 r.  o godz. 12:10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Osoba do kontaktów: Katarzyna Kacpura – Koordynator Projektu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
Tel.: 029 742 40 97, 507 763 312
Tel./faks: 029 742 49 02

Szczegóły w plikach do pobrania:

Doradca prawny w projekcie (Plik PDF, 320 KB)

Doradca zawodowy w projekcie Szansa (Plik PDF, 320 KB)

Opiekun opiekunka w projekcie Szansa (Plik PDF, 320 KB)

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wyszków, dnia 23.12.2014

OPS.ZP.341.US.1.22.2014

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.) na wykonanie zadania p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  informuję, że  w przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa  ze  Stowarzyszeniem WAŻNA RÓŻA, Deskurów 40, 07-201 Wyszków.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie
Agnieszka Mróz

Szczegóły w pliku do pobrania.

Informacja o udzieleniu zamówienia (plik, PDF 593 KB)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w projekcie systemowym “SZANSA”

„Świadczenie usług obejmujących: pełnienie funkcji asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne oraz przeprowadzenie treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych dla uczestników projektu SZANSA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z dnia 15.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik PDF, 280 KB)

SIWZ (plik PDF, 908 KB)

SIWZ (plik DOC, 304 KB)

Szczegóły w plikach do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wzór umowy asystent

Wzór umowy warsztaty, konsultacje

SIWZ – dokument Word

Data wprowadzenia 02.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert

Data wprowadzenia 05.01.2015r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty

Data wprowadzenia 09.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego SZANSA – uwaga zmiany

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów  dla uczestników projektu systemowego SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Continue reading Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego SZANSA – uwaga zmiany

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Świadczenie usług obejmujących: pełnienie funkcji asystenta rodziny, wsparcie psychologiczne oraz przeprowadzenie treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych dla uczestników projektu SZANSA”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Szczegóły w pliku do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF, 1.9 MB)